Individanpassad vuxenutbildning

Övergripande frågor

De frågor som vi vill besvara med översikten lyder:

  • Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter?
  • Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?

 

Nuläge i projektet

Arbetsgång, sammanställning av resultat och slutsatser

 

Bakgrund

För att möta mångfald och heterogenitet har individanpassning blivit ett centralt begrepp inom vuxenutbildning. Individanpassning inom vuxenutbildning medför att det finns en stor flexibilitet avseende när de studerande kan påbörja sina studier, i vilken takt de vill studera samt vilken studieform som kan tillämpas. Detta ställer krav på lärare att hitta bra arbetssätt och metoder för att möta varje elev på bästa sätt.

Under 2017 genomförde Skolforskningsinstitutet en behovsinventering genom fokusgrupper med lärare och forskare inom vuxenutbildningsområdet. Därefter sammanställdes en förstudie med syftet att undersöka behovet av att ta fram en systematisk översikt om undervisningsnära forskning om individanpassad vuxenutbildning.

Resultatet av detta arbete har påvisat ett stort behov av en systematisk forskningsöversikt av undervisningsnära forskning om individanpassning inom vuxenutbildning. Inte minst aktualiseras detta av att digitala verktyg ofta används för att öka flexibiliteten i tid och rum. Det är av stor betydelse att sådana verktyg används på ett sätt som har stöd av empirisk forskning och beprövad erfarenhet. Målet för denna systematiska översikt är att sammanställa sådan forskning och göra den tillgänglig för lärare och andra verksamma inom vuxenutbildningen i Sverige.

 

Projektgrupp

Externa forskare

  • Stefan Hrastinski, professor i medieteknik, KTH
  • Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet
  • Staffan Nilsson, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Pontus Wallin, fil. dr, projektledare
  • Johan Wallin, fil. dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

 

För mer information kontakta

Pontus Wallin, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 818
pontus.wallin@skolfi.se