Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap

Övergripande fråga

Hur kan undervisning i samhällskunskap stärka elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik?

Nuläge i projektet

Bild som visar arbetsgången där rutan för sammanställning av resultat och slutsatser är markerad

Bakgrund

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består av att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. För att lyckas med demokratiuppdraget är undervisningen i samhällskunskap av central betydelse. Det är här som elever lär sig att kritiskt granska och relatera till politisk information och andra typer av riktade budskap som möter dem i en komplex värld av analoga och digitala medier.

I läroplanen för grundskolan står det att det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Det anges också att elever ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Liknande skrivningar ingår i läroplanen för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Dessa förmågor specificeras vidare i kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Inte minst gäller det kursplanerna i samhällskunskap på olika nivåer.

I Skolforskningsinstitutets behovsinventeringar har det framkommit att lärare har behov av att få mer kunskap om undervisningsmetoder som stärker elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik. En systematisk översikt sammanställer relevant forskning som kan ge lärare möjligheter att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Cecilia Arensmeier, lektor Örebro universitet
  • Thomas Nygren, lektor Uppsala universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Pontus Wallin, fil.dr, projektledare
  • Ilana Manneh, fil.dr, biträdande projektledare
  • Aiko Nakano Hylander, fil.dr, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Pontus Wallin, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 818
pontus.wallin@skolfi.se