Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet | Skolforskningsinstitutet

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet

Övergripande fråga

Frågan som vi vill besvara med översikten lyder: Vad karakteriserar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet?

Nuläge i projektet

Bild som visar arbetsgången där rutan för sammanställning av resultat och slutsatser är markerad

Bakgrund

Bristande studiero i svenska skolor har uppmärksammats bland annat i rapporter från OECD och Skolinspektionen. Från Skolforskningsinstitutets egen behovsinventering har vi sett att lärare efterfrågar ökad kunskap kring bland annat hur man skapar goda relationer och arbetar för att motverka stress och bristande motivation. God studiero är en förutsättning för att det ska kunna skapas en positiv lärandemiljö.

Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del om ledarskap. Förutom att vara specialist på det egna ämnet och hur man bäst undervisar i det behöver lärare också kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygghet i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst eller passivitet på lektioner.

Lärare behöver kunna skapa positiva relationer till och mellan sina elever, men också att ha tydliga förväntningar och normer. Likaså behöver läraren ha en tydlig undervisningsstruktur som når eleverna på rätt nivå. Det är en komplex uppgift och syftet med översikten är att bidra med vetenskapligt underlag för att lärare ska kunna utveckla sitt ledarskap i klassrummet för att främja studiero.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Annika Lilja, fil.dr,  universitetslektor vid Göteborgs universitet
  • Marcus Samuelsson, fil.dr, professor vid Högskolan Väst och Linköpings universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Elín Hafsteinsdóttir, fil.dr, projektledare
  • Alva Appelgren, fil.dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Elín Hafsteinsdóttir
fil.dr, forskare/projektledare
tel: 08-523 29 815
elin.hafsteinsdottir@skolfi.se