Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Övergripande fråga

Syftet med den systematiska översikten är att sammanställa forskning om hur, varför och under vilka förutsättningar som undervisning i lässtrategier främjar elevers läsförståelse. Genom att undervisa elever i lässtrategier, som till exempel att visualisera, sammanfatta eller dra slutsatser, kan läraren erbjuda eleverna verktyg för att nå en djupare förståelse av de texter de läser. Översikten fokuserar på undervisning av elever från 10 till 19 år.

Nuläge i projektet

Arbetsgång, sammanställning av resultat och slutsatser

Bakgrund

Läsförståelse är en central del i elevers lärande generellt, och elevers läsförmåga specifikt. Verksamma lärare och forskare på området har dock pekat på att svenska elever, som redan har lärt sig att läsa, har problem med att utveckla och fördjupa sin läsförståelse.

Det finns i dag en utbredd acceptans, inom såväl forskarsamhället som bland de verksamma lärarna, om att lässtrategiundervisning är ett effektivt arbetssätt för att fördjupa elevers läsförståelse. Däremot saknas det kunskap kring varför, när och under vilka förutsättningar som arbetssättet är fruktbart. Detta gör att lärare endast vet att de bör använda arbetssättet, men inte hur de bör använda det.

Tidigare har man föreställt sig att elever utvecklar läsförmågan av sig själva, under sin skolgång och undervisning explicit kring läsförståelse har endast förekommit i mycket liten utsträckning. I dag saknas därför många gånger kunskap, på verksamhetsnivå, om hur läsundervisningen ska struktureras för att på bästa sätt hjälpa elever att utveckla förmåga att, till exempel tolka och analysera texter. Mot den bakgrunden fokuserar översikten på hur lärare kan arbeta med undervisning i lässtrategier som ett specifikt arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Genom fördjupad kunskap kring varför, när och under vilka förutsättningar som arbetssättet är fruktbart, kan lärare på ett bättre sätt organisera sin läsundervisning och sin undervisning i lässtrategier så att alla elever gynnas. Utifrån översiktens slutsatser ska lärare ha möjlighet att fatta väl underbyggda beslut om när de bör undervisa i lässtrategier och kanske också när det är mindre fruktbart att göra det.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

  • Lisbeth M. Brevik, försteamanuensis, Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Oslo universitet
  • Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Linda Ekström, fil.dr, projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Linda Ekström
forskare/projektledare, fil.dr
tel: 08-523 29 813
linda.ekstrom@skolfi.se