Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan -17

Övergripande fråga

Syftet med översikten är att sammanställa forskning om hur förskollärare och annan personal i förskolan kan utveckla arbetssätt och lärmiljöer som främjar barns lek. Vi inriktar översikten mot barns sociala förmågor och inkluderar förutom förskola även förskoleklass.

Nuläge i projektet

Arbetsgång, data- och resultatextraktion

 

Bakgrund

Leken är en central del av barns vardag i svensk förskola. En stor del av tiden ägnas åt lek, både inne och ute, tillsammans med andra barn och vuxna. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande lyfts fram i förskolans styrdokument. Samtidigt uttrycker forskare och verksamma behov av ökad kunskap i frågor som rör förskolepersonalens roll i barns lek. Översikten tar sin utgångspunkt i dessa frågor och syftar till att tydliggöra och tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap till stöd för förskolans personal vid planering och genomförande av verksamheten.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

  • Ingrid Engdahl, docent, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
  • Anette Sandberg, professor, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Från Skolforskningsinstitutet

  • Karolina Fredriksson, fil.dr, projektledare
  • Linda Ekström, fil.dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Karolina Fredriksson
forskare/projektledare, fil.dr
tel: 08-523 29 806
karolina.fredriksson@skolfi.se