Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap

Övergripande fråga

Frågan som vi vill besvara med översikten lyder: Hur kan förskollärare i lek och utforskande skapa förutsättningar för barns lärande inom kunskapsområdet naturvetenskap?

Nuläge i projektet

Bild som visar arbetsgången där rutan för sammanställning av resultat och slutsatser är markerad för systematiska översikten om hur förskollärare i lek och utforskande kan skapa förutsättningar för barns lärande inom kunskapsområdet naturvetenskap

Bakgrund

Naturvetenskap är ett kunskapsområde som under senare år fått en mer framskjuten plats i förskolans läroplan. Förskolans uppdrag om naturvetenskap har förstärkts. Samtidigt visar Skolforskningsinstitutets behovsinventering att förskollärare och övrig personal i arbetslaget upplever en osäkerhet kring hur de kan ta sig an detta uppdrag.

Utvärderingar visar att naturvetenskap i hög grad undervisas som enskilda aktiviteter med ringa koppling till övrig verksamhet i förskolan.

Det finns också funderingar på hur vardagliga situationer kan utgöra tillfällen för lärande om naturvetenskapliga fenomen och hur det till exempel kan knytas till tematiskt arbete. Forskning visar sammantaget att förskollärare behöver stöd för sin undervisning i naturvetenskap både vad gäller egen innehållskunskap och didaktiska aspekter som rör barns lärande.

Översikten inriktas mot lek och utforskande. Lek är grunden för utveckling och lärande i förskolan. Men även utforskande, undersökande och experimenterande aktiviteter är viktiga delar av förskolans didaktik. Det är speciellt motiverat att fokusera på dessa delar i denna översikt som inriktas mot naturvetenskap då själva undersökandet också kan ses som en viktig del av det naturvetenskapliga kunskapsområdet.

Översikten avser att sammanställa forskning som studerat interaktion och kommunikation mellan förskollärare och barn i förskolan. Det är situationer som förskollärare kan känna igen sig i och där forskarnas analyser kan ge förskollärare värdefulla insikter kring den egna undervisningen och hur den kan utvecklas. Översikten avser att vara av intresse inte bara för förskollärare utan för även för övrig personal i arbetslaget.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Jonna Larsson, fil.dr, universitetslektor vid Göteborgs universitet
  • Susanne Thulin, docent, biträdande professor vid Högskolan Kristianstad

Från Skolforskningsinstitutet

  • Karolina Fredriksson, fil.dr, projektledare
  • Elín Hafsteinsdóttir, fil.dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Karolina Fredriksson, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 806
karolina.fredriksson@skolfi.se