Publicerade systematiska översikter | Skolforskningsinstitutet

Publicerade systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter. När vi publicerar en systematisk översikt finns den att läsa här på webbplatsen. Den går även att beställa i tryckt format.

Publicerade systematiska översikter finns att hämta i fulltext i pdf-format på webbplatsen. Det finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultat att hämta. På webbplatsen finns även översiktens bilagor publicerade.

Under 2017 lanserade vi de två första översikterna: Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare är publicerad i två delrapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan.

2018 lanserades ytterligare två översikter: Feedback i skrivundervisningen och Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap.

I februari 2019 presenterade vi en översikt riktad till förskolan, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor, och i april översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. 1 juli lanserades Individanpassad vuxenundervisning.

Hösten 2020 lanserades översikterna Laborationer i naturvetenskapsundervisningen, En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel och Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap.

På våren 2021 lanserades Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan.

Read about our Published Systematic Reviews in English.

Elva översikter, tolv trycksaker, på rad

Läs, lyssna och inspireras

I Skolforskningsportalen finns olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra publicerade systematiska översikter.