Publicerade systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter. När vi publicerar en systematisk översikt finns den att läsa här på webbplatsen. Den går även att beställa i tryckt format.

Publicerade översikter finns att läsa som sammanfattning, informationsblad och fullständig rapport. På webbplatsen finns även den fullständiga rapportens bilagor publicerade.

Under 2017 publicerade vi de två första översikterna: Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare är publicerad i två delrapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan.

2018 publicerades ytterligare två översikter: Feedback i skrivundervisningen och Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap och i början av 2019 en översikt riktad till förskolan, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor.

Fem SÖ_rak