Hur ska man veta vad forskningen säger? | Skolforskningsinstitutet

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Omslaget

Forskningen erbjuder inga slutgiltiga sanningar, och forskningen kan ofta säga flera saker samtidigt.

Att kunskap aldrig är slutgiltig inom vetenskapen betyder dock inte att den inte kan ge vägledning. Med med den här rapporten vill vi visa att så länge vi kan förhålla oss till styrkor och svagheter hos den forskning som vi möter, kan den vetenskapliga kunskapen bidra med värdefulla insikter om undervisning och lärande som kan berika lärares och förskollärares praktik.

När lärare och förskollärare införlivar insikter som de får genom vetenskaplig kunskap och sammanfogar dem med beprövad och individuell erfarenhet, finns goda möjligheter för en undervisning som främjar utveckling och lärande och en undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Skolforskningsinstitutet har tagit fram denna rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet med att vidareutveckla sin förståelse av vad forskning är. Rapporten är inte tänkt att ge en heltäckande beskrivning av vetenskapsteori och vetenskapliga metoder; snarare är tanken bakom rapporten att visa exempel på diskussioner som vi på Skolforskningsinstitutet har fört i relation till hur forskningsresultat ska förstås.

Läs rapporten i fulltext.

Artikel: Hur ska man veta vad forskningen säger?