Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten | Skolforskningsinstitutet

Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten

Faktaruta: Sammanfattad och kommenterad översikt  Teacher communities as a context for professional development: A systematic review.    Författare: Vangrieken, K., Meredith, C., & Kyndt, E.  Publicerad: Teaching and Teacher Education, 61, 2017. Publicerad på webbplats:http://dx.doi:10.1016/j.tate.2016.10.001 Översiktens fokus: Vikten av att lärare under hela sin yrkeskarriär kontinuerligt får möjlighet att utvecklas professionellt. Olika typer av kollegiala gemenskaper, och hur de initieras och upprätthålls. Lärares, rektorers och andra aktörers roller. Vilka förutsättningar krävs för att kollegiala gemenskaper ska bidra till lärares professionella utveckling? Elevernas ålder: Grundskola och gymnasieskola.
Hur lärare kan utvecklas professionellt genom att lära av och med varandra har länge varit aktuellt i den svenska skoldebatten. I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en översikt som ger en fördjupad förståelse för olika former av kollegiala samarbeten som bidrar till lärares professionella utveckling, och vad man kan tänka på när man ska initiera olika typer av sådana satsningar.

Omslag med gröna äpplen på en gren

I översikten presenteras tre huvudsakliga typer av kollegiala gemenskaper: formella, deltagarorienterade med struktur samt framväxande. Syfte och mål med lärares professionella utveckling och lärande styr de kollegiala gemenskaperna, och därmed hur man kan förhålla sig till olika typer av utvecklingsinsatser. I översikten framkommer att det behövs både struktur och organisering av en gemenskap, och att det krävs en skolkultur som stödjer samarbetet. Tillit och respekt för varandra lyfts fram fram som en väsentlig förutsättning för att lärare tillsammans ska utvecklas och lära.

Läs rapporten i fulltext.


skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar. Där finns bland annat diskussionsfrågor, artiklar och tips från lärare.