Språkutveckling och social inkludering | Skolforskningsinstitutet

Språkutveckling och social inkludering

Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass

Ett rikt språk är en förutsättning för lärande, men också för delaktighet och social inkludering. Med den här rapporten vill vi bidra till att synliggöra arbetssätt och insatser i förskola och förskoleklass som i forskning visat sig kunna främja och stödja språk-, läs- och skrivutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som deras sociala inkludering står i fokus.

 Kartläggande översikter från KSU Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage – en kunnskaps- oversikt. Författare: Munthe & kollegor (2021) Fokus: Språkutvecklande insatser och insatser med syfte att främja barnens sociala inkludering. Barnens ålder: 0–6 år Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn – en systematisk forskningskartlegging. Författare: Lillejord & kollegor (2017) Fokus: Vad som kännetecknar en god praktik för språkinlärning i flerspråkiga förskolor. Barnens ålder: 0–6 årForskning pekar på vikten av språkutvecklande insatser redan i tidig ålder då språket grundläggs. I rapporten sammanställer vi resultat från två kartläggande forskningsöversikter och fem kompletterande översikter, som tillsammans ger en bild av språkutvecklande arbetssätt och insatser för barn med ett annat modersmål än majoritetsspråket.

Resultat och slutsatser från forskningsöversikterna presenteras under sex avsnitt:

  • Flerspråkiga och flerkulturella principer.
  • Dialogiska principer.
  • Formella och informella lärsituationer.
  • Ordförråd.
  • Begynnande läs- och skrivförmågor.
  • Språkstörningar.

Rapportens omslag: Språkutveckling och ­social inkludering Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass. Bild: rött äpple på en gren. Rapporten riktar sig till personal i förskola och förskoleklass, och till andra verksamma vars arbete syftar till att utbildning och undervisning i tidig ålder ska hålla hög kvalitet och där alla barn och elever får den undervisning och det stöd de behöver.

Skolforskningsinstitutet, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd. Syftet med uppdraget är att bidra till att förbättra verksammas möjligheter att välja effektiva arbetssätt och insatser, i syfte att elever ska nå utbildningens mål.

Läs rapporten i fulltext.

Bilaga 1. Litteratursökning
Bilaga 2. Tabell över ingående forskningsöversikter

skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar.