Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen | Skolforskningsinstitutet

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

Infobladets förstasida med bild på frostig tall
Informationsblad jämställdhetsarbete (pdf)
Sammanfattningens första sida, med bakgrund i ljus azur.
Sammanfattning jämställdhetsarbete (pdf)
Omslagsbild med en frosttäckt tall
Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen (pdf)

 

Beställ en tryckt forskningssammanställning kostnadsfritt längst ner på denna sida.


Översiktens syfte är att sammanställa praktiknära skolforskning om hur undervisningen kan utformas för att främja jämställdhet mellan könen och utmana begränsande könsmönster. Ambitionen är att visa på möjligheter att utveckla jämställdhetsarbetet på ett aktivt och medvetet sätt.

Översikten svarar på frågeställningen:

Hur kan undervisningen utformas för att bidra till att alla elever – oavsett köns­tillhörighet – får lika möjligheter och villkor för lärande och utveckling?

Aktivt och medvetet jämställdhetsarbete

Studierna som ingår i översikten visar att oavsett om undervisningen bygger på diskussio­ner, arbete med olika material eller ändrat ämnesinnehåll och upplägg, kan ett medvetet och genom­tänkt jämställdhetsarbete i undervisningen främja alla elevers lärande.

Resultaten redovisas i fyra teman med fokus på undervisningens utformning:

  • Ge eleverna möjlighet att granska könsstereotyper.
  • Vidga elevernas intressen och kunskaper.
  • Stärka elevernas självbild och självförtroende.
  • Skapa strukturer för elevernas arbetsprocess.

Inledningsvis identifierades två generella drag i studierna: 1) att minska köns­skillnader vad gäller intresse, motivation eller prestation, och 2) att utmana stereotypa föreställ­ningar om kön. Studier som fokuserar på att minska könsskillnader i intresse, motiva­tion eller prestation utgår oftast från ett specifikt skolämne där det finns en skillnad mellan flickor och pojkar. Oberoende av om studierna syftar till att öka flickors intresse och motivation eller pojkars skolresultat, visar översikten att ett aktivt och genomtänkt jämställdhetsarbete kan främja alla elevers lärande. 

Studier som fokuserar på att utmana könsstereotyper tar sin utgångspunkt i att könsskillnader skapas och upprätthålls av stereotypa normer i skolan och i samhället. Att diskutera könsstereotyper kan öppna upp för samtal där läraren inspirerar eleverna så att de kan ifrågasätta sina egna och andras tankar och föreställningar om kön, och bidra till nya föreställningar.

Projektgrupp

Externa forskare

Helena Hill, docent, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Fredrik Zimmerman, lektor, Institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

Från Skolforskningsinstitutet

Ilana Manneh, fil.dr (projektledare)

Alf Sjöblom, fil.dr (biträdande projektledare)

Eva Bergman (informationsspecialist)

Catarina Melin (projektassistent)

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns bland annat diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för kartläggningens resultat i relation till den egna undervisningspraktiken.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se