Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor | Skolforskningsinstitutet

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

– undervisning i förskolan

Förstasidan av informationsbladet
Informationsblad (pdf)
Förstasidan av sammanfattningen
Sammanfattning (pdf)
Omslaget
Fulltext (pdf)

 

Bilaga 1: Litteratursökning (pdf)
Bilaga 2: Underlag för bedömning av studiernas kvalitet (pdf)
Bilaga 3: Forskningsansatser och studiedesign (pdf)

Read a summary in English about
Supporting and Stimulating Children’s Social Skills Through Play – Teaching in Preschool.


De huvudsakliga resultaten

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen.

Studierna beskriver en mångfald handlingar som förskollärare vidtar för att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor. Alla studierna synliggör tre komponenter:

  • en leksituation
  • barnens sociala förmågor
  • vad förskollärarna gör.

Förskollärares olika handlingar som stödjer och stimulerar barnens lek

Leken i studierna är initierad av de vuxna eller av barnen själva. Det är tydligt att förskollärare i samtliga fall ansvarar för förutsättningarna och utövar ett ledarskap i relation till leken. De har en viktig uppgift i att medvetet bestämma sig för att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor.

Översikten delar in förskollärarnas handlingar i studierna i tre kategorier:

  • regissera
  • delta
  • observera och reflektera.

Förskollärare planerar och iordningställer och skapar förutsättningar för barnens lek genom att erbjuda barnen miljöer, tid och utrymme som uppmuntrar till lek – de regisserar.

Förskollärare deltar genom närvaro, guidning och medling i leken. Genom sin närvaro kan förskolläraren exempelvis visa olika idéer och uppslag för att vidareutveckla leken. Genom guidning stimulerar förskollärare leken när den riskerar att spåra ur eller stanna av. Det kan vara genom att visa strategier för hur barn på olika sätt kan få tillträde till lek, exempelvis genom att föreslå en ny roll i leken. Förskollärare kan också medla i leken, vilket innebär en aktiv handling för att lösa problem och konflikter, kanske runt material, leksaker eller roller.

När förskollärare observerar och reflekterar får de kunskap som de kan bygga sin medvetna användning av leken på. De observerar enskilda barn och barngruppen, för att kunna initiera lek som stärker dessa barns sociala kompetens och möjligheter att delta i lek.

Lyhördhet och responsivitet behöver genomsyra undervisningen

Av översiktens resultat framgår att lyhördhet och responsivitet är gemensamma kännetecken på förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barnens sociala förmågor. Det innebär att förskolläraren i sitt agerande är lyhörd inför barnens perspektiv, behov och intressen, och svarar – responderar – genom att anpassa undervisningen.

Lyhördhet och responsivitet är viktigt i alla handlingar, i samtliga delar av undervisningen. Exempelvis gör observation och reflektion det möjligt för förskollärare att agera med lyhördhet och responsivitet inför barnens behov och intressen vid iscensättning av inspirerande och inkluderande lekmiljöer. Det måste finnas utrymme för leken att utvecklas efter barnens initiativ.

Förskollärares handlingar som inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till barnens perspektiv, behov och intressen, riskerar att initiera lek som innebär negativt socialt samspel mellan barnen, eller påverka barnens lek så att den störs eller avbryts.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

Ingrid Engdahl, docent, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Anette Sandberg, professor, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Från Skolforskningsinstitutet

Karolina Fredriksson, fil.dr, projektledare

Linda Ekström, fil.dr, biträdande projektledare

Eva Bergman, informationsspecialist

Maria Bergman, projektassistent

Föreläsning

Se en föreläsning från Specialpedagogikens dag 13 mars 2019 vid Stockholms universitet: Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel.

För mer information kontakta

Karolina Fredriksson, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 806
karolina.fredriksson@skolfi.se