Att stödja elevers lärande i musik | Skolforskningsinstitutet

Att stödja elevers lärande i musik

– undervisning i grund- och gymnasieskolan

Informationsbladets förstasida
Informationsblad musik (pdf)
Bild på förstasidan av sammanfattningen.
Sammanfattning musik (pdf)
Omslagsbild: närbild på en alm i blomning.
Att stödja elevers lärande i musik (pdf)

 

Beställ en tryckt forskningssammanställning kostnadsfritt längst ner på denna sida.


Syftet med den här systematiska översikten är att sammanställa forskning som visar på möjligheter för lärare att stödja elevers lärande i musik. Fokus är riktat mot interaktionen mellan lärare och elever i de aktiviteter som förekommer i musikundervisningen.

Översikten svarar på frågeställningarna:

  1. Vilka aspekter framträder som avgörande för elevers lärande i musik? 
  2. Vilka möjligheter och hinder kan skapas för elevers lärande i musik? 

Interaktionen mellan lärare och elever i fokus

Sammanfattningsvis ser vi att flera av syntesens resultat återkommer i flera olika typer av sammanhang i musikundervisning: 1) betydelsen av inramning, 2) att ta elevens perspektiv, 3) att stötta elevernas lärande, och 4) att översätta mellan musiken och olika representationsformer, visar sig i såväl studier av ensembleundervisning som i musikskapande eller musikteori. Vi har valt att lyfta fram just dessa fyra aspekter eftersom studierna som ingår i översikten visar att aspekterna kan vara användbara för att analysera, förstå – och vid behov förändra musikundervisningen.

En övergripande slutsats i förhållande till översiktens avsikt att bidra till att förbättra undervisningen i musik: genom att rikta uppmärksamheten mot interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet finns stor potential för kvalitetsutveckling. Den är något som läraren kan förändra genom hur de instruerar och återkopplar till eleverna. Att utveckla undervisning kan annars lätt komma att handla om att utarbeta undervisningsformer, nya aktiviteter eller metoder för planering och bedömning. 

Musikämnet – ett universum av översättningar

Slutsatskapitlet besvarar frågeställning 2 och diskussionen centreras kring den fjärde aspekten: sätten som det musikaliska innehållet representeras i musikundervisningen och de översättningar som då görs.

Översättningar kan sägas utgöra både en kärna i lärares och elevers gemensamma meningsskapande och en för utsättning för elevers lärande i musik. Lärare och elever behöver översätta mellan de olika representationsformerna för att kunna förstå hur någon annan förstår någonting (att ta elevernas perspektiv). Det är först när läraren har förstått hur eleven förstår som läraren kan bidra med stöttning (lärarens stöttande handlingar). Detta sammantaget har betydelse för hur läraren kan organisera en uppgift som stödjer elevers musikaliska lärande (hur undervisningen ramas in). 

Projektgrupp

Externa forskare

Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet 

Olle Zandén, docent i musikpedagogik, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 

Från Skolforskningsinstitutet

Karolina Fredriksson, fil.dr (projektledare)

Maria Bergman (biträdande projektledare)

Eva Bergman (informationsspecialist)

Catarina Melin (projektassistent)

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns bland annat diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för kartläggningens resultat i relation till den egna undervisningspraktiken.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se