Individanpassad vuxenutbildning | Skolforskningsinstitutet

Individanpassad vuxenutbildning

– med fokus på digitala verktyg

Förstasidan av informationsbladet
Informationsblad (pdf)
Förstasidan av sammanfattningen
Sammanfattning (pdf)
Omslaget
Fulltext (pdf)

 

Bilaga 1: Litteratursökning (pdf)
Bilaga 2: Underlag för bedömning av studiernas kvalitet (pdf)

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.

Read a summary in English about Individualized Instruction in Adult Education.


 

De huvudsakliga resultaten

I den här systematiska översikten sammanställs forskning om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom vuxenutbildning. Syftet är att sammanfatta forskningen på området och ge exempel på hur undervisning kan anpassas till vuxna elevers individuella behov och förutsättningar.

Ett speciellt fokus för översikten är hur lärare kan använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen. Översikten är inriktad på utbildning som är, motsvarar eller liknar kommunal vuxenutbildning i Sverige.

Individanpassad undervisning

Med individanpassad undervisning inom vuxenutbildning menar vi lärares metoder och arbetssätt som möter vuxna elevers olikheter, i form av förutsättningar för lärande och behov i undervisningen. Vi har identifierat tre övergripande strategier för individanpassad undervisning:

  • gruppering
  • differentierad undervisning
  • individuell handledning.

Gruppering innebär att elever delas in i grupper eller kurser utifrån deras förutsättningar och behov. Differentierad undervisning innebär att lärare tar hänsyn till elevers olikheter inom ramen för en kurs eller undervisningsgrupp. Individuell handledning innebär att elever ges individuellt stöd av läraren. I de studier som ingår i översikten relaterar forskarna oftast till någon eller några av dessa strategier för individanpassad undervisning.

Undervisning som möter vuxna elevers olikheter

Elever som har liten erfarenhet av studier kan vara beroende av att ta efter mer erfarna elever. Att imitera andra elever kan möjliggöra för elever med liten erfarenhet av utbildning att lära sig studieteknik och det sammanhang som undervisningsmiljön innebär. Lärare som vill individanpassa sin undervisning behöver överväga hur undervisningsmiljön möjliggör för elever att imitera andra elever för att på så sätt nå ett framgångsrikt lärande.

Vuxna elever kan ha en mångfald av erfarenheter som lärare kan knyta an till i undervisningen. Genom att visa kunskap om och intresse för elevers tidigare erfarenheter kan läraren bedriva en undervisning som är anpassad för den enskilda eleven. Genom en sådan undervisning kan en typ av resonans uppnås mellan elevens erfarenheter och ämnesinnehållet i undervisningen. Eleven kan på så vis finna igenkänning i kunskapsinnehållet och engagemang för undervisningen.

En undervisningsmiljö är också en plats för att skapa en gemensam kultur och en social arena som stimulerar till lärande. Betydelsen av interaktion och dialog mellan elever samt mellan elever och lärare ska inte underskattas vid skapandet av en miljö som gynnar elevers lärande. Det kan finnas elever som först behöver etablera relationer och interaktionsmönster i en undervisningsmiljö för att ett lärande ska bli möjligt.

Individanpassa med hjälp av digitala verktyg

Till digitala verktyg räknar vi teknisk utrustning, programvara och it-tjänster. Om digitala verktyg används för att genomföra exempelvis distansundervisning påverkas förutsättningarna för att individanpassa undervisningen på ett sätt som både innebär möjligheter och utmaningar. Ett exempel på möjlighet är att lärare på ett enkelt sätt kan förmedla ett omfattande kursmaterial till eleverna. Till utmaningarna hör bland annat att lärare kan få sämre överblick över vad eleverna gör och hur de lär sig.

Vuxna elever har olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning som sker med stöd av digitala verktyg. En lärare som är medveten om det kan vara uppmärksam på om en elev har behov av extra hjälp och stöd. Lärare kan erbjuda elever olika sätt att studera för att kunna hitta ett upplägg som passar dem. För vissa elever kan exempelvis distansutbildning vara det bästa alternativet, medan samma typ av distansutbildning bland annat kan innebära en förhöjd risk för avhopp för andra elever.

Digitala verktyg kan fungera som ett komplement i och till klassrumsundervisningen. Digitala verktyg erbjuder lärare möjligheter att bland annat tillhandahålla inspelade lektioner som elever vid behov kan ta del av vid upprepade tillfällen. Att påkalla lärarens uppmärksamhet i en klassrumssituation för att be om repetition kan upplevas som svårt av vissa elever. Med tillgång till inspelade lektioner kan elever med behov av repetition få ett extra stöd. En förutsättning är att eleverna har tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg på avsett sätt.

En god introduktion till digitala verktyg är viktigt. Samtliga elever kan behöva stöd för att kunna använda digitala verktyg för lärande. Med tydlighet kring verktygen kan eleverna ta ansvar för sin användning av verktygen, göra det som förväntas och be om hjälp vid behov.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

Andreas Fejes, professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Stefan Hrastinski, professor, Enheten för digitalt lärande, KTH

Staffan Nilsson, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Pontus Wallin, fil.dr, projektledare

Johan Wallin, fil.dr, biträdande projektledare

Eva Bergman, informationsspecialist

Aiko Nakano Hylander, fil.dr, informationsspecialist

Maria Bergman, projektassistent

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om individanpassad vuxenutbildning.

Webbkurs om flexibla studieformer

Skolverkets webbkurs för lärare inom kommunal vuxenutbildning.

För mer information kontakta

Pontus Wallin
fil.dr forskare/projektledare
pontus.wallin@skolfi.se