Jämställdhet i undervisningen | Skolforskningsinstitutet

Jämställdhet i undervisningen

Övergripande syfte och frågeställningar

Syftet med översikten är att sammanställa forskning om hur lärare kan arbeta aktivt och medvetet med att främja jämställdhet i undervisningen.

Frågeställningar

  1. Vilka strategier kan lärare använda för att skapa lika möjligheter för alla elever oavsett könstillhörighet?
  2. Hur bidrar dessa strategier till elevernas utveckling och lärande?

Nuläge i projektet

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser. Figuren visar i vilken fas detta projekt är i.

Infografik som visar alla steg från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser. Sammanställning av resultat och slutsatser är markerad

Bakgrund

Skolan ska enligt läroplanen verka för jämställdhet. Det innebär att skolan ska arbeta aktivt och medvetet med att främja elevers lika möjligheter, oberoende av könstillhörighet, samt ansvara för att förebygga och motverka könsstereotypa mönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Både pedagogisk forskning och skolmyndigheter visar att det finns skillnader mellan könen gällande både motivation och inlärning i vissa ämnen samt skolprestationer där en underliggande mekanism kan vara normer kring kön. Låga resultat från grund- och gymnasieskola riskerar att leda till att individen inte ges samma möjlighet att vara en aktiv medborgare eller forma villkoren för beslutsfattande.

Det är därför angeläget att rikta fokus mot hur skolan och lärarna kan främja jämställdhet genom att förmedla kunskaper om jämställdhet och ge elever lika möjligheter till deltagande och inflytande i undervisningen.

Projektgrupp

Externa forskare

Helena Hill, docent, Södertörns högskola

Fredrik Zimmerman, universitetslektor, Högskolan i Borås

Från Skolforskningsinstitutet

Ilana Manneh, fil.dr, projektledare

Alf Sjöblom, fil.dr, biträdande projektledare

Eva Bergman, informationsspecialist

Catarina Melin, projektassistent

För mer information kontakta

Ilana Manneh, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 809
ilana.manneh@skolfi.se