Laborationer i naturvetenskapsundervisningen | Skolforskningsinstitutet

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Förstasidan av informationsbladet
Informationsblad (pdf)
Förstasidan av sammanfattningen
Sammanfattning (pdf)
Omslaget
Fulltext (pdf)

 

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.

Read a summary in English about laboratory work in science education.


De huvudsakliga resultaten

Översiktens resultat beskriver både möjligheter och utmaningar med laborationsundervisningen, i relation till tre övergripande målområden. Översikten visar att det är viktigt att läraren tydliggör laborationernas mål och syften.

Att lära sig naturvetenskap

Att elever ska lära sig naturvetenskap innebär att de ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga begrepp, teorier och förklaringsmodeller. Resultaten visar tydligt att laborationer kan bidra till att utveckla elevers begreppsliga ämneskunskaper. Hur läraren väljer att lägga upp elevernas laborationer har en avgörande betydelse för om de ska bli framgångsrika.

Vi har identifierat tre övergripande undervisningsupplägg: bekräftande undersökning, guidad undersökning och öppen undersökning.

Sammantaget framgår att guidade undersökningar ofta ger elever bättre möjligheter att utveckla ämnes­kunskaper än bekräftande undersökningar, i vilka läraren är mer instruerande. Den guidade undersökningen kan främja elevers begreppsförståelse genom att läraren vägleder eleverna framåt, men samtidigt gör det på ett sätt som uppmuntrar till att de regelbundet reflekterar över relevansen för ämnesinnehållet och målen.

En nyckelfaktor för att eleverna ska utveckla ämneskunskaper är att de lyckas med sammanlänkningen mel­lan observationsresultat från laborationerna och vedertagen kunskap.

Att lära sig utföra naturvetenskap

Att elever ska lära sig utföra naturvetenskap innebär att de ska utveck­la en förmåga att genomföra systematiska naturvetenskapliga undersökningar. Ett sätt att få en överblick över den naturvetenskapliga undersökningen är att dela upp den i följande fyra områden:

  • att planera
  • att genomföra
  • att värdera
  • att dokumentera.

Att planera handlar om att formulera undersökningsbara frågor och förbereda hur man ska genomföra en undersökning. Översiktens resultat framhäver vikten av att lärare uttryckligen fokuserar undervisningen på frågeformulering och introducerar eleverna till olika kategorier av frågor som i sin tur kan besvaras med olika typer av undersökningar. Att genomföra innebär att praktiskt göra en undersökning och samla in data. Mätningar och registre­ringar måste göras noggrant för att laborationerna ska fungera, och material och utrustning behöver han­teras på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Att värdera handlar om att bearbeta den data som laborationerna genererar och länka samman denna med teori för att kunna dra slutsatser. Resultaten visar tydligt att det är centralt att eleverna förstår länkarna mellan egna observationsresultat och vedertagen kunskap för att laborationerna ska bli begripliga och upplevas meningsfulla. Att dokumentera handlar om att föra loggbok under arbetets gång, formulera skrivna argument och redovisa undersökningar. Resultaten visar att dokumentation är viktigt både som minnes­ och planeringsstöd och som tanke­verktyg för att kunna tillgodogöra sig laborationers innehåll.

Att lära sig om naturvetenskap

Ett tredje mål med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena är att elever ska utveckla en förståelse av naturvetenskapens karaktär. Att göra eleverna medvetna om olika sätt att söka kunskap på, och hur säker denna kunskap kan anses bli, kan möjliggöra att de får reflektera över naturvetenskapens karaktär. Ett sätt att skapa förutsättningar för sådana reflektioner är att välja ett ämnesinnehåll som eleverna upplever är angeläget och på riktigt.

Sammantaget visar resultaten att man kan införa autentiska inslag successivt, men att lärarens förhåll­ningssätt i hög grad har betydelse för om sådana strategier ska bli framgångsrika. Att diskutera med eleverna om själva laborationen kan vara mer värdefullt för att belysa frågor om naturvetenskapens karaktär än att eleverna ska hinna färdigställa laborationen under ett visst tidsspann.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

Niklas Gericke, professor, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads universitet

Per Högström, universitetslektor, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Från Skolforskningsinstitutet

Johan Wallin, fil.dr (projektledare)

Eva Bergman (informationsspecialist)

Maria Bergman (projektassistent)

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns förslag på diskussionsfrågor som är tänkta att ge lärarlaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken.

Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om laborationer i naturvetenskapsundervisningen.

Vetenskaplig artikel

Studien A systematic review of research on laboratory work in secondary school har publicerats i tidskriften Studies in Science Education.

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se

Johan Wallin, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 810
johan.wallin@skolfi.se