Musikundervisning i skolan | Skolforskningsinstitutet

Musikundervisning i skolan

Övergripande syfte

Översikten avser att sammanställa forskning som kan ge lärare kunskap om hur de i samspel och kommunikation kan stödja elever i undervisningen på sätt som skapar goda förutsättningar för elevers lärande i musik.

Bakgrund

Musik beskrivs i nu gällande kursplan som ett kunskapsämne som ska ge elever förutsättningar att utvecklas musikaliskt. Översikten inriktas därför mot undervisning som syftar till att främja elevers lärande i musik. Det betyder att översikten inte kommer att behandla forskning om vad det innebär att använda musik för att nå andra mål än lärande i musik.

Att undervisningen har ett tydligt kunskapsinnehåll synes inte stå i strid med att elever upplever glädje och lust i undervisningen och blir inspirerade, tvärtom antas dessa upplevelsebaserade värden vara en viktig del i elevers lärande. Elevers tidigare erfarenheter antas också vara betydelsefulla i elevers musikaliska lärande. Översikten avser att bidra med kunskap om vad det innebär att ta tillvara och utmana elevers tidigare erfarenheter av musik i undervisningen.

Mot bakgrund av tidigare utvärderingar är det speciellt angeläget att titta närmare på musikskapande aktiviteter i undervisningen, där användning av digitala verktyg för musikskapande ingår. Att inrikta översikten mot musikskapande utesluter dock inte att musicerande, liksom musikens verktyg, speciellt musikens begrepp och symboler även fokuseras i översikten. Dessa områden ­­– musikskapande, musicerande och musikens verktyg – förutsätter nämligen i stor utsträckning varandra.

Översikten avser att sammanställa forskning som studerat musikundervisning i den ordinarie verksamheten i grundskolan. Beroende på tillgång till forskning kan även musikundervisning i förskola och gymnasieskola komma att ingå. Fokus i de ingående studierna ligger på samspel och kommunikation mellan lärare och elev och mellan elever. Studiernas analyser av samspel och kommunikation avser att erbjuda lärare kunskap och insikt kring den egna undervisningen och hur den kan utvecklas.

Nuläge i projektet

Infografik som visar alla steg från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser. Sammanställning av resultat och slutsatser är markerad

Projektgrupp

Externa forskare

Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet

Olle Zandén, docent i musikpedagogik, f.n. enhetschef för de pedagogiska utbildningarna på Högskolan för scen och musik på Göteborgs universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Karolina Fredriksson, fil.dr, projektledare

Maria Bergman, biträdande projektledare

Eva Bergman, informationsspecialist

Catarina Melin, projektassistent

För mer information, kontakta

Karolina Fredriksson
Forskare/projektledare
tel: 08-523 29 806
karolina.fredriksson@skolfi.se