Vad är en systematisk översikt?

En systematisk översikt är en sammanställning av den bästa tillgängliga forskningen som finns vid tidpunkten för översiktens genomförande.

Arbetet med en systematisk översikt innebär att sammanställa och analysera stora mängder forskning inom ett väl avgränsat område i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning. Resultatet ska utgöras av den bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den tidpunkt då översikten framställs.

Arbetet präglas framför allt av systematik och transparens. Det innebär bland annat att

  • arbetet utgår från en eller flera tydliga frågeställningar
  • arbetet följer ett tydligt protokoll och dokumenteras
  • alla arbetsmoment och resonemang redovisas (sökning, urval, bedömning av studiekvalitet och syntes)
  • all relevant forskning söks och beaktas.

Syftet med öppet redovisade och strukturerade metoder för att identifiera, välja ut och sammanställa forskningsresultaten är att minimera risken för att slump eller godtycklighet ska påverka resultaten. Det ska också vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningen av resultaten.

En systematisk översikt bör revideras efter ungefär tre år.

Arbetsgången för institutets systematiska översikter

Arbetsgång systematiska översikter

I arbetet, som bedrivs med hjälp av ett antal personer med olika expertis, strävar man alltid efter att kunna presentera så säkra och opåverkade slutsatser som möjligt som sedan kan ligga till grund för professionella bedömningar i praktiken.

Skolforskningsinstitutets två första publicerade systematiska översikter