Hur tar vi reda på behovet av ny kunskap? | Skolforskningsinstitutet

Hur tar vi reda på behovet av ny kunskap?

Skolforskningsinstitutets arbete ska utgå från förskollärarnas, lärarnas och skolledarnas behov. Institutets studier och rapporter ska upp­fattas som nyttiga och användbara av de verksamma inom skolväsendet.

Skolforskningsinstitutet arbetar på flera sätt för att få känne­dom om de verksamma förskollärarnas, lärarnas och skolledar­nas behov. Skolforsknings­nämnden är det organ som bland annat beslutar om vilka systematiska kunskapsöversikter som myndigheten ska göra. I nämnden ingår företrädare för verksamma inom skolväsendet. Skolforsknings­nämndens ledamöter utses av regeringen.

Skolforskningsinstitutet samverkar med en rad myndig­heter och organisationer, bland annat för att ta del av deras erfaren­heter av skolans behov, till exempel:

  • Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare
  • Sveriges elevkårer och Elevernas riksförbund
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Friskolornas riksförbund
  • Idéburna skolors riksförbund
  • Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd
  • Waldorffederationen
  • lärarutbildningar
  • nationella ämnescentrum
  • Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skolforskningsinstitutet deltar så långt det är möjligt i nationella och regionala kon­ferenser där förskollärare, lärare och skolledare samlas.

Vilka forskningssammanställningar saknar du?