Uppdrag | Skolforskningsinstitutet

Uppdrag

Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska enligt sitt uppdrag

  • validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans
  • göra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar med god vetenskaplig kvalitet och presentera resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom skolväsendet
  • sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma inom skolväsendet
  • identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas
  • utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas
  • fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Styrdokument

Skolforskningsinstitutets uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion. Instruktionen anger myndighetens grundläggande uppgifter. Regleringsbrevet anger mål, återrapporteringskrav och finansiella förutsättningar för verksamheten det närmaste året.