Meistä | Skolforskningsinstitutet

Meistä

Koulututkimusinstityytti on valtiolinen virasto joka pittää vaikuttaa ette niile jokka toimivat esikoulun, koulun ja raahvaanopetuksen aloila annethaan hyviä eelytyksiä ette suunitella, suorittaa ja arvostella opetusta, keinoila ja menetelmillä joila on tuki tietheessä. Tavote Koulututkimuksinstityytin toiminalla on ette eistää lasten ja oppilhaitten kehitystä ja oppimista sekä vaikuttaa ette oppitulokset oppilhaile parantuvat.

Met kokoaama parhaimat käytettävissä olevat tiot opetuksen keinoista ja menetelmistä.

Opetus tietheelisen perustala asettaa vaatimuksia sekä sisälösssä ja niissä keinoissa ja menetelmissä jokka esikoulunopettajat ja opettajat käyttävät. Se eelyttää ette net jokka koulussa toimivat ottavat ossaa uusista tietheelisistä tuloksista ja, kriittisen tarkistuksen jälkhiin, sisältävät sen mikä on relevanttia omhaan opetuksheen. Net keinot ja menetelmät mitä toimivat valittevat pittää sitten arvostella omassa lastenryhmässä eli luokassa. Tällä tavala varmistaa ette net toela vaikuttavat lasten ja oppilhaitten kehityksheen ja oppimisheen.

Jos esikoulunopettaja, opettaja eli koulunjohtaja vain nojautuvat tulokshiin yksityisestä tutkimuksesta se ei anna koko kuvvaa ja saattaa siksi olla riskaabeli. Toishaalta, ei yksityinen henkilö milhään laila saata ottaa ossaa, ja arvostella yhteen, tuloksia kaikista ajankohtaisista tutkimuksista tietylä alala. Sen takia Koulututkimusinstityytilä on yks päätehtävistä ette valmistaa kokhoonpanoja tutkimuksista jokka tiivistävät parhaiman käytettävissä olevan tion opetuksen keinoista ja menetelmistä. Met tehemä sen muun muassa niin kututussa systemaattisissa ylheiskuvauksissa. Se merkittee ette met käytämä vallitsevia tietheelisiä keinoja ja ette met selvitämä kaikki askelheet työssä. Met tehemä tämän työn yhteistyössä aktiivitten tutkijoitten kans ajankohtaisella alala. Meän ylheiskuvaukset saattavat koskea eri osia koululaitoksesta. Se saattaa olla kysymyksiä jokka koskevat koko koulun toimintaaa, on yhteisiä monele ainheele eli koskea opetusta yhessä erikoisessa kouluainheessa.

Meän systemaattiset ylheiskuvat pitävät ola tukena esikoulun ja koulun toimiville. Met olema siksi tarkkoja kuuntelheen esikoulunopettajitten, opettajitten ja muitten toimivitten kans ette itenttifieerata mikkä on ylheiskuvitten tarpheet ja pittää net matkassa ylheiskuvan työskentelyssä. Instityytin koulututkimuslautakunta päättää mikkä systemaattiset ylheiskuvat mitä instityytti pittää toimittaa.

Met jaama varoja käytänönläheisheen tutkimuksheen

Koulututkimusinstityyttilä on kans tehtävä ette julistaa ja jakkaa varoja käytänönläheisheen tutkimuksheen korkeimalla tietheeliselä laatula niilä aloila missä sellainen relevantti tutkimus puuttuu. Tämä on tärkeä tuki jatkuvalle kehityksele ette saavuttaa koululain vaatimuksia ette opetusta pittää toimittaa ’tietheeliselä perustala’.

Käytänönläheinen tutkimus saattaa olla sekä uteliasohjattu ja teuriinkehittävä. Mutta sillä on pääpistheenä tulokshiin joita mennee soveltaa toiminassa. Siihen tutkimuksheen mihinkä instityytti antaa tukea sen lähtökohta pittää olla toimivitten tarpheita ja kysymyksiä. Se pittää olla relevantti toimiville ja pittää suorittaa heitten kans. Lopulinen maali on ette kehittää ja parantaa opetusta, ja eistää lasten ja oppilhaitten kehitystä ja oppimista. Net prujektit mitä instityytti rahottaa pittää toisin sanoen kantaa relevanttia sisältöä ja antaa tuloksia joita mennee kokkeila ja soveltaa toiminassa.

Tutkijat saattavat nostaa esile käytänönläheisen tutkimuksen eri tavoila ja käyttää eri metuutia. Net saattavat suorittaa tutkimusta eri tutkimuksen aloila ja se saattaa mielelhään olla poikkitietheelinen. Tutkimus pittää aktiveerata esikoulun ja koulun toimivia avusthaan tutkimusta ja sen pittää aina toimittaa esikoulun eli koulun harjottelussa. Sillä tavala ammattiala saattaa vaikuttaa tietojen ja luotettavien kokemuksitten kans prujekthiin.

Koulututkimusinstityytti julkasee yhen tutkimusrahotuksen vuosittain. Instityytin koulututkimuslautakunta päättää julkasusta. Lautakunnala on maholisuus suunata koko eli osia rahotuksesta erikoisheen alueesheen missä koulun toimivilla puuttuu relevanttia tutkimusta. Tässäki yhteyvessä met olema tarkkoja othaan selvile mitä tarpheita toimivilla on. Koulututkimusinstityytin tietheelinen raati tekkee vimisen päätöksen kuinka rahat pittää jakkaa.