Taro amende | Skolforskningsinstitutet

Taro amende

O Načionalno institut za iztraživanje tano jek drzavno ustanova kola ka pomožini okolen kola čerena buti ko predškolski, škole hem ko obrazovanje odraslih te del pe šukar mogučnost za planiranje, provedbu hem evaluaciju nastavu, uz pomoč znanstveno utemeljenih metoda i pristupa. O cilj e Nacionalnog iztraživačkog instituta tano te pomožini e čhavengo hem učenikongo razvoj hem učenje hem te dobinen po šukar rezultatita o učenikija.

Amen sastavina naj šukar dostupno znanje o metodama hem pristupima ki nastava.

Jek učenje ko znanstveno temelji čhivela uslov hem ko sadržaj hem ko metodija ko rad so o nastavnikija ko predškolski hem ki škola koristinena. Pretpostavljinipe so o aktivna ki škola valani te len o neve znanstvenim dokzima hem palo kritično ispitivanja, integrira okova soj važno ki pi nastava. Odola metode hem način čeriba buti o aktivna so birinena valani on onda te pročeninen odova ki pi čhavorengi grupa jeli ko razred. Akava sar bi te osigurinenpe da on čace pomožinena e čhaven hem e učenikon ko olengoro razvoj hem učiba.

Sar nastavniko ko predškolski, učitellj jeli ravnatelji škola samo te beše ko rezultatija taro jek istraživanja studije na dela čelo slika hem odolese šaj te ovel pharo. Ko isto vreme jek pojedinac našti te ovel sudionici hem zajedno vagati , rezultatija taro sa o aktualna istraživanja tari jek tema. Odolese o Školsko načionalno institut za istraživanje isi len sar olengo naj baro zadatko te sastavinen o istraživanje kola dikhena o naj bolje znanje taro metode hem čeriba buti ki nastava. Amen čera akava preko sistematički pregledija. Odova značini so amen koristina znanstvenim metodija hem amen so pažlivo upisina sa o korakija ki buti. Amen čera e buti zajedno sa aktivna istraživacija ko adija tema. Amare istraživanja šaj te utičinen ko različita djelove školskog sustava. Odova šaj te ovel uvezi važini čelo školkskog aktivnosti, zajedno sa više predmetija jeli tari nastava ko odredžno predmet.

Amare sistematički pregleda tane jek podrška za kola čerena butik i škola hem ko predškolski. Odolese amen hijan pažlijva te šuna e nastavnikon ko predšskolski, nastavnikija hem avera so čerena buti te bi šaj te arakha e potreba hem te oven amenca utoku rad za pregled. Istraživanje školsko odbor instituta odlučinena kola sustavnih pregleda so institut ka čeren.

Amen da sredstva za primijenjeno istraživanje.

Načionalni institut isi len isto buti te podelinen sredstvo za istraživanje ki praksa za naj bare znanstvene kvaliteta ko odola teme ko te važno istraživanje nane. Akava tano jek važno podrška za dalje razvoj prema te reselpe e školako uslov za o nastave valani te oven ko ” znanstvene osnove”

Istraživanje ki praksa šaj te ovel znatiželja upravan hem teorija razvoja ali oj isi la po fokus ko rezultatija kova koristinipe ki praksa. Odova istraživanje so o institut čerela dikhela e potreba hem o pitanja so isi. Odova valani te ovel važno za odola aktivna. O krajno cilj tano te razviljinipe hem te čerelpe po šukar e nastava te ovel koristno e čhavenge hem e učinikonge  hem za olengoro razvoj hem sikaviba. Odola projektija so o institut financerini valani te ovel len važno sadržaj hem te del rezultatija kola šaj te isprobinenpe ki praksa.

O naučnici šaj te čeren o istraživanje ko različita načinja hem te koristinen razna metodija. On š aj te istražinen ko razna disciplinama hem šaj te ovel koristno. O istraživanje šaj te uključini e predškola hem e škola sar istraživacija hem odova uvek valani ko predškolski hem ki školaki praksa te čerelpe. Ko odova način šaj te den znanje hem iskustvo ko projhekti.

O šskolsko načionalni institut čerela poziv za financiranje istraživanje godišnje. Istraživanje školski odbor odlučini o pozivu. O odbor isi len mogučnost te del pe ko pesebna tema kote o aktivna ki škola nane len dovoljno istraživanje. Hem ko akava amen hijan pažljiva te dikha kola potrebe isi. O savet školsko institut anela konačno odluka sar o sredstvo te podeljinipe.