Så påverkas Skolforskningsinstitutets verksamhet av coronapandemin | Skolforskningsinstitutet

Så påverkas Skolforskningsinstitutets verksamhet av coronapandemin

Skolsverige står mitt i en mycket svår situation till följd av coronapandemin. Utmaningarna är kanske allra störst i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, som har behövt hantera stängningen av skolorna och en omfattande övergång till distansundervisning. Men utmaningarna är stora även för förskolan och grundskolan.

För Skolforskningsinstitutet har det varit viktigt att försöka bidra på ett handfast sätt i den uppkomna situationen. Vi är glada för att vara partner till Skola hemma med konkreta rådgivningsinsatser till det arbete som bedrivs här och nu. Vi håller även på att sammanfatta och kommentera en så kallad rapid review om distansundervisning som kom ut alldeles nyligen från Education Endowment Foundation (EEF).

Samtidigt är det viktigt för oss att ha en långsiktig planering av vår verksamhet som är välavvägd utifrån perspektivet att vi fortfarande vet väldigt lite om pandemins förlopp och därmed för hur lång tid framöver behovet av distansundervisning kommer att vara stort. Vi kommer att med full kraft fortsätta med våra pågående projekt, som beslutades innan pandemins utbredning, och därmed inte har fokus på just distansundervisning. Olika former av distansundervisning kommer troligen att bli en mer framträdande del av undervisningen, även när vi går tillbaka till mer normala omständigheter – lärarbrist och digitalisering är två faktorer som drar åt det hållet – och kommer med säkerhet prägla vissa av våra framtida projekt. Undervisning på vetenskaplig grund är och förblir dock i hög grad något som sker i förskolan och skolan. Den utgångspunkten präglar därför de pågående projekt som nu löper hos oss.

Sammanställning över pågående projekt

  1. Systematisk översikt: Laborationer i naturvetenskapsundervisningen. Planerad publicering hösten 2020.
  2. Systematisk översikt: Svårigheter i det sociala samspelet inom ämnet idrott och hälsa. Planerad publicering hösten 2020.
  3. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar: Elev­centrerad och lärarcentrerad undervisning. Planerad publicering hösten 2020.
  4. Forskningslitteracitet, del 1 med inriktning på olika forsknings­ansatser och deras olika kunskapsanspråk. Planerad publicering hösten 2020.
  5. Systematisk översikt: Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskun­skap. Planerad publicering hösten 2020.
  6. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar: Kollegialt lärande. Planerad publicering hösten 2020.
  7. Systematisk översikt: Lärares ledarskap för att främja studiero i klass­rummet. Planerad publicering våren 2021.
  8. Systematisk översikt: Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap. Planerad publicering våren 2021.
  9. Systematisk översikt/kartläggning: Fritidshemmet. Planerad publi­cering efter sommaren 2021.

Vår förhoppning är att de verksamma i förskola och skola kan ha användning för dessa projekt även under en period med mycket distansundervisning. Det gäller inte minst vår kommande rapport om forskningslitteracitet (projekt 4 i sammanställningen). I denna ger vi förskolans och skolans verksamma vägledning till hur man kan värdera och tolka olika forskningsresultat. Förskolan och skolan översköljs ständigt av produkter där den reella forskningsförankringen varierar betydligt och det kan vara en utmaning att som förskollärare eller lärare veta hur man ska navigera i detta brus av forskningsimpulser.

Inställningen att låta pågående arbete löpa på präglar även vår forskningsutlysning. Utlysningen är redan öppen och den allmänt hållna inriktningsprofil som Skolforskningsnämnden beslutat för årets utlysning gäller självfallet fortfarande när vår beredningsgrupp snart går in i processen att bedöma alla ansökningar.

Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen av coronapandemin och dess konsekvenser för undervisningen noggrant och fortsätter att sträva efter att de projekt som vi startar har hög relevans för vår primära målgrupp: förskolans och skolans verksamma.