Motivation i Moderna språk (MoMs) | Skolforskningsinstitutet

Motivation i Moderna språk (MoMs)

– interventioner i tre språk

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2022.

Vilken är projektets huvudsakliga frågeställning?

Att lära sig ett främmande språk kräver personlig investering och stark drivkraft över lång tid, där språkundervisningen blir särskilt viktig när eleverna inte regelbundet möter språket i det omgivande samhället. Forskning inom språk- och utbildningspsykologi har visat på vikten av motivation för att lära sig ett främmande språk, men det är ännu oklart om och hur motivation kan skapas och utvecklas genom undervisning.

MoMs-projektet undersöker därför genom en serie samordnade interventionsstudier i vilken utsträckning det är möjligt att skapa, bibehålla och öka motivationen för att lära sig franska, spanska och tyska i gymnasieskolan genom forskningsbaserade undervisningspraktiker.

Varför är forskningen viktig?

Skolämnet moderna språk brottas sedan lång tid med olika utmaningar. Språklärare har länge rapporterat att de upplever att de moderna språken har låg status i skolan och att det är svårt att motivera elever genom undervisningen. MoMs-projektet kan bidra till kunskap om och hur undervisningspraktiker kan stödja eleverna i att skapa, behålla och utveckla motivation för att lära sig ett andra främmande språk, utöver engelska.

Hur projektet ska genomföras?

Projektet genomförs som ett praxisnära forskningsprojekt på två gymnasieskolor i de tre moderna språken franska, spanska och tyska. Inom projektet kommer forskare och lärare att samskapa, genomföra och utvärdera sex metodologiskt robusta och koordinerade interventioner som är baserade på teoretiska principer, och som tar hänsyn till kontextuella faktorer lokalt på de medverkande skolorna. Centralt i utvecklingen av de undervisningspraktiker som skall utgöra interventionerna är konceptet visualisering. Tidigare forskning har visat att motivation främjas då elever kan pröva egna föreställningar om sin framtida språkanvändning. Eleverna visualiserar då situationer där de använder sig av målspråket och där de skapar sig en identitet som en person som talar målspråket.

De undervisningspraktiker som utvecklas och utvärderas inom projektet kommer tematiskt och kunskapsmässigt att vara förankrade i den aktuella kursplanen, vilket kan antas bidra till att de också kan implementeras på andra skolor. Utifrån de resultat som framkommer kommer projektet därför också att utveckla en uppsättning undervisningsmaterial som kan användas i moderna språk på andra skolor, utbildningsnivåer och utbildningsmiljöer.

Projektgrupp

Projektet leds av Jonas Granfeldt, professor i fransk språkvetenskap vid Lunds universitet. I projektet deltar Céline Rocher Halin, lektor i franska vid Högskolan Dalarna, Alastair Henry, professor i språkdidaktik, särskilt engelska, Lunds universitet och Joost van der Weijer, docent i allmän språkvetenskap Lunds universitet.

Därutöver deltar sex lärare i moderna språk vid två gymnasieskolor.