Etik och jäv | Skolforskningsinstitutet

Etik och jäv

Etikpolicy

I Skolforskningsinstitutets etikpolicy finns riktlinjer för den verksamhet som institutet bedriver. Riktlinjerna berör bland annat hur vi genomför vårt arbete, hur vi bemöter varandra samt hur vi förhåller oss till vår omvärld.

Etikpolicy för Skolforskningsinstitutet (pdf)

Jävspolicy

Jävspolicyn är ett verktyg för att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen ska säkerställas i Skolforskningsinstitutets verksamhet. Principen innebär att myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet och beakta allas likhet inför lagen.