Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära? | Skolforskningsinstitutet

Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?

Faktarutan från sidan 4 i rapporten som anger namn på författarna, publiceringsinfo, översiktens fokus, elevernas ålder samt skolämnen som undersökts.

Det finns ett ökat intresse för spelifiering inom undervisning. Med den här rapporten vill vi ge mer kunskap om spelifiering, men även erbjuda en struktur och begreppsapparat som ger lärare möjlighet att fördjupa sig inom området.

Resultaten visar att det går att framkalla engagemang hos elever genom enklare former av spelifiering, och att spelifiering kan bidra till elevers kunskapsutveckling. Översikten visar också att det finns negativa aspekter av spelifiering, som att elever kan uppleva otrygghet och konkurrens.Omslaget

Vi vill poängtera att en förutsättning för att spelifieringen ska bli lyckosam är att den grundläggande undervisningen fungerar väl och ger goda möjligheter för elevers lärande. Spelifiering kan ses som ett av flera verktyg som lärare på ett genomtänkt sätt kan använda i sin undervisning för att främja engagemang och ge förutsättningar för elevers kunskaps-utveckling.

Läs rapporten i fulltext.


skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar. Där finns bland annat diskussionsfrågor, artiklar och tips från lärare.

Lyssna också på Skolforskningspodden, avsnitt 17 om lustfyllt lärande.