Informationskällor för forskningsbaserad undervisning | Skolforskningsinstitutet

Informationskällor för forskningsbaserad undervisning

En fråga som Skolforskningsinstitutet ofta stöter på är: hur ska lärare få tillgång till forskningsinformation – svensk och internationell?

Skolforskningsinstitutet ser det som positivt att flera verksamma i förskolan och skolan är intresserade av att ta del av forskningsinformation. Här delar vi därför med oss tips om hur du skulle kunna söka och få tag på annan forskningsinformation än den vi på Skolforskningsinstitutet tar fram.

Olika typer av informationskällor

Mycket av den forskningsinformation som publicerats i Sverige och internationellt kan sökas i digitala databaser på internet. Databaserna är tillgängliga antingen fritt eller via abonnemang. De innehåller bibliografiska, sökbara uppgifter om till exempel författare och sammanfattning. Ofta finns det även länkar till det sökta dokumentet i fulltext, som är tillgängligt antingen fritt eller via abonnemang.

Forskningsbibliotek har abonnemang på databaser och tidskrifter inom sina ämnesområden. Hit räknas universitets- och högskolebibliotek samt specialbibliotek vid statliga myndigheter, stiftelser, institut, museer och arkiv. Många av forskningsbiblioteken är tillgängliga även för allmänheten.

Exempel på fritt tillgängliga informationskällor

Inom utbildningsområdet

 • ERIC (Education Resources Information Center) är en databas för forskning och information inom utbildning, och den är sponsrad av United States Department of Education. Idag erbjuder databasen bibliografiska uppgifter om 1,5 miljoner dokument såsom tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar, forskningsöversikter, rapporter och konferensbidrag samt länkar till själva dokumentet eller till webbsidor med mer information om dokumentet. Ungefär en fjärdedel av dokumenten är tillgängliga i fulltext.
 • NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care) är en databas för skandinavisk forskning om barn i förskoleåldern (0–6 år) och har utvecklats i samarbete mellan Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), svenska Skolverket och norska Utdannelsesdirektoratet. Idag erbjuder databasen bibliografiska uppgifter om ca 600 dokument såsom tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar från 2006–2017 och den uppdateras varje år. En del av dokumenten är tillgängliga i fulltext.
 • Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Skolverket samarbetar med svenska lärosäten, som bevakar forskning och presenterar forskningsartiklar. Skolverket sammanfattar även kunskapsläget inom utvalda områden och publicerar kunskapsöversikter i serien Forskning för skolan. Skolverkets publikationer kan sökas i Skolverkets publikationsdatabas, som har länkar för nedladdning i digitalt format utan kostnad och i vissa fall beställning i tryckt format med kostnad. Skolverket har även sammanställt sin syn på forskningsbaserat arbetssätt.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bevakar och sprider specialpedagogisk forskning och bedriver egen utvecklingsverksamhet. På webbplatsen finns det länkar till avhandlingar från svenska lärosäten. Dessutom kan du ta del av SPSM:s nyhetsartiklar Aktuellt om forskning i framför allt Norden, SPSM:s skrifter och lägesrapporter samt SPSM:s syn på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Skolporten bevakar forskning och utveckling i förskolan och skolan och erbjuder databaser över avhandlingar och vetenskapliga tidskriftsartiklar med länkar till själva dokumentet eller till webbsidor med mer information om dokumentet. Dessutom intervjuar Skolporten forskare och erbjuder artiklar och poddar. Skolporten publicerar även Skolportens magasin, som har fokus på forskning och utveckling i förskolan och skolan, samt artikelserien Leda & Lära, som granskar lärares kvalificerade utvecklingsarbete.
 • Några organisationer i andra länder har liknande roll som Skolforskningsinstitutet och erbjuder även forskningsöversikter, nyheter, råd, praktiska material och så vidare.

Alla ämnesområden

 • Swepub är en samlad ingång till forskningspublikationer från ett fyrtiotal lärosäten och andra myndigheter i Sverige och administreras av Kungliga biblioteket. Databasen erbjuder bibliografiska uppgifter om tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar, forskningsöversikter, rapporter, konferensbidrag med mera, samt länkar till själva dokumentet eller till webbsidor med mer information om dokumentet. Det går att begränsa sökresultaten till Utbildningsvetenskap (eller till någon av underkategorierna Pedagogik, Didaktik, Lärande eller Pedagogiskt arbete) under Forskningsämne (UKÄ/SCB) i utökad sökning.
 • Den Danske Forskningsdatabase är en central portal för forskningspublikationer och forskare på lärosäten och andra offentliga institutioner som har forskningsverksamhet i Danmark. Databasen erbjuder bibliografiska uppgifter om tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar, rapporter, konferensbidrag med mera, samt länkar till webbsidor mer information om dokumentet.
 • Cristin (Current Research Information System in Norway) är ett nationellt forskningsinformationssystem i Norge. Databasen erbjuder bibliografiska uppgifter om forskningspublikationer såsom tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar, forskningsöversikter, rapporter och konferensbidrag, utöver forskare, forskargrupper och forskningsprojekt. Välj Resultat i vänstra kolumnen på sökresultatsidan för att begränsa sökresultatet till forskningspublikationer.
 • Juuli är en nationell portal för forskningspublikationer från finska organisationer. Databasen erbjuder bibliografiska uppgifter om tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag med mera, samt länkar till själva dokumentet eller till webbsidor med mer information om dokumentet. Det går att begränsa sökresultaten till Pedagogik (Kasvatustieteet) under Vetenskapsområde eller alternativt till Pedagogiska under Utbildningsområde i avancerad sökning.
 • Google Scholar är Googles söktjänst för forskningspublikationer. Söktjänsten erbjuder bibliografiska uppgifter om tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar med mera, samt länkar till själva dokumentet eller till webbsidor med mer information om dokumentet. Läs till exempel Search Tips för att begränsa och sortera sökresultat.
 • Libris är en gemensam katalog för dokument på forskningsbibliotek i Sverige, och Kungliga biblioteket ansvarar för dess drift och utveckling. Idag erbjuder katalogen bibliografiska uppgifter om 7 miljoner dokument såsom tidskrifter, böcker, avhandlingar och rapporter samt länkar till själva dokumentet eller till bibliotek som har dokumentet. Det går att begränsa sökresultaten till ämnet Uppfostran och undervisning eller något av dess underkategorier under Bläddra ämnesvis.