Nyanlända i utbildning | Skolforskningsinstitutet

Nyanlända i utbildning

Faktorer som påverkar ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan

Sammanfattad och kommenterad översikt: Education of unaccompanied refugee minors in high-income countries: Risk and resilience factors. Författare: Yousef Khalifa Aleghfeli & Lucy Hunt. Publicerad i tidskrift: Educational Research Review, vol. 35. Publiceringsår: 2022 Publicerad på webbplats:https://doi.org/10.10161.edurev.2022.100433 översiktens fokus: Risker och resiliensfaktorer för utbildning av ensamkommande barn. Elevernas ålder: 7-17 år vid ankomsten till det nya landet. Datainsamling i de olika studierna har gjorts när personerna har varit mellan 7 och 37 år. Skolämnen: Ej kopplad till specifika skolämnen.

Varje år kommer barn som flyr konflikter i sitt hemland till Sverige. Dessa barn har, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (1989), samma rätt till utbildning som andra barn. Forskningsbaserad kunskap om hur lärare och andra verksamma i skolan kan arbeta och organisera arbetet med nyanlända barn och elever är därför viktig.

I forskningsöversikten har man studerat vilka faktorer som fungerar för ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan. Forskningsöversikten ger fördjupad kunskap om olika faktorer som kan öka barnens möjligheter att lyckas i skolan, så kallade resiliensfaktorer. Forskarna undersöker även olika riskfaktorer, vilka i stället kan ha en negativ inverkan på skolgången. Resiliens är ett begrepp som används i rapporten för att beskriva barnens förmåga att hantera kriser och motgångar.

De ensamkommande nyanlända elevernas situation är komplex, vilket i forskningsöversikten beskrivs utifrån ekologisk systemteori. Individanpassning och stöttande vuxna är två resiliensfaktorer som är framträdande genom hela forskningsöversikten.

Läs rapporten i fulltext.


skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar. Där finns bland annat artiklar, diskussionsfrågor och poddavsnitt.