Vilka forskningssammanställningar saknar du? | Skolforskningsinstitutet

Vilka forskningssammanställningar saknar du?

Du kan vara med och påverka vilka framtida forskningssammanställningar som Skolforskningsinstitutet ska genomföra.

Skolforskningsinstitutet arbetar för att förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund. Vi gör forskningssammanställningar i form av systematiska översikter, systematiska kartläggningar och metaöversikter. Vi sammanfattar och kommenterar även utländska forskningssammanställningar samt gör fördjupade vetenskapliga rapporter om utvalda teman. Sammanställningarna kan fungera som underlag för verksamma i förskola och skola att planera, genomföra och utvärdera metoder och arbetssätt i undervisningen, med stöd av vetenskap.

Det är viktigt att forskningen kommer till nytta. Därför kan du vara med och påverka och lämna förslag på frågor och områden för oss att analysera. Vi gör omfattande behovsinventeringar för att få svar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka utmaningar som är aktuella för lärare och andra verksamma i dag. Förslag som du skickar in kommer att vara ett av flera underlag i våra pågående behovsinventeringar.

Sedan starten har vi fått in ungefär 150 enskilda förslag på områden och frågor.  Förslagen har lämnats av lärare, rektorer, skolledare, elever, föräldrar, verksamhetsutvecklare och specialpedagoger och handlar om allt från specifika undervisningsstrategier i olika skolämnen till rektors ledarskap eller hur man som lärare arbetar med studiero. Flera av våra pågående och publicerade forskningssammanställningar berör ämnen som föreslagits.

Vilket område eller fråga vill du ha belyst?


Till exempel förskollärare, lärare, forskare, förälder

Vill du ge Skolforskningsinstitutet möjlighet att kontakta dig på den angivna e-postadressen för att ställa frågor?


De uppgifter du skickar in till Skolforskningsinstitutet kommer att sparas i ett register hos oss. Vi kommer endast att kontakta dig på angiven e-postadress om du har kryssat för att du godkänner det. De uppgifter som skickas in via formuläret blir allmänna handlingar och tillgängliga i enlighet med offentlighetsprincipen. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och myndighetsutövning. Läs vår integritetspolicy här.
Fält med * är obligatoriska.