Utlysning av forskningsbidrag 2021 - ordinarie utlysning | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2021 – ordinarie utlysning

Utlysningen öppnade 17 mars och stängde 12 maj kl. 14.00.

Skolforskningsinstitutets anslag för forskningsbidrag utökas från och med 2022. Det innebär ett utökat utrymme redan för 2021 års ordinarie utlysning, med möjlighet att bevilja cirka dubbelt så många projekt som föregående år. Just detta år finns dessutom ett utrymme för en tvåårig extra utlysning som avser undervisning i vuxenutbildningen.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Inriktningen fokuserar det som generellt särskiljer vår forskningsprofil.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan avse många olika områden inom förskolan, skolan och andra verksamheter inom skolväsendet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för de verksamma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Praktiknära skolforskning innebär här forskning för och med förskollärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan, skolan eller andra verksamheter inom skolväsendet, med tydligt fokus på undervisningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i forskarlaget.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd.

Årets utlysning via Prisma

Skolforskningsinstitutets utlysning 2021 görs via Prisma. Vi uppmanar alla forskare att i god tid registrera sina profiler i Prisma. Det gäller även för medsökande forskare i projekten.

Vi uppmanar även alla sökande att noga läsa och följa anvisningarna för årets utlysning. Det räcker inte att endast följa formuläret.

Anvisningar för sökande 2021 – ordinarie utlysning

Avsiktsförklaring (formulär)

Beredning

Beredningen av en ansökan till Skolforskningsinstitutet sker i två steg:

Kontroll av formella krav, inklusive redovisning av deltagande verksamheter.

Bedömning av ansökans kvalitet.

1. Formella krav

De formella krav som ställs på ansökan är

 • att ansökan kommit in i tid och är fullständigt ifylld i enlighet med anvisningarna
 • att huvudsökanden/projektledaren är disputerad och kommer vara anställd av godkänd medelsförval­tare vid projektstart
 • att ansökan är signerad av både huvudsökanden och medelsförval­taren i Prisma, som en bekräftelse på att de villkor som framgår i Prisma är uppfyllda
 • att huvudsökanden/projektledaren inte redan har finansiering från institutet
 • att huvudsökanden/projektledaren inte redan har ansökt om bidrag som huvudsökande/projektledare för ett annat projekt i denna utlysning, dvs. man får bara vara huvudsökande för ett projekt i samma utlysning
 • att ansökan inte uppenbart avviker från den aktuella utlysningens inriktning.

Projektet ska vidare avse undervisning och genomföras i försko­lan, skolan eller andra verksamheter inom skolväsendet[1]. Det innebär

 • att det ansökan redovisar vid vilka förskolor, skolor eller andra verksamheter som forskningen ska bedrivas
 • att det till ansökan bifogas avsiktsförklaringar eller avtal med involverade verksamheter som visar på projektets förankring i den eller de verksamheter där projektet ska bedrivas. Dessa ska vara under­tecknade av rektor.

Om projektet ska bedrivas på fler än tre enheter räcker det med att redovisa tre verksamheter med avsiktsförklaringar eller avtal vid ansökningstillfället och sedan komplettera om projektet beviljas bidrag.

2. Granskning och bedömning

Granskning och bedömning görs av följande områden:

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet.
 2. Projektets relevans.
 3. Projektets genomförbarhet, inklusive sökandens kompetens.
 4. Planer för publicering, kunskapsdelning och eventuell implementering av projektresultat.
 5. Genus och mångfaldsperspektiv när dessa är relevanta för projektets frågeställningar.
 6. Etiska aspekter.

Bedömningen görs i en sjugradig skala för bedömningsområdena 1, 2 och 3 och i en tregradig skala för bedömningsområdena 4, 5 och 6.

[1] Skolväsendet omfattar enligt 1 kap. 1 § skollagen (2010:800) skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kommunal vuxenutbildning. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Krav på sökande

Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in samt, om bidrag beviljas, vara anställd hos godkänd medelsförvaltare med minst 20 procent när projektet startar.

Budgetfrågor

Det maximala beloppet som går att söka för ett projekt är 1,5 miljoner kronor per år i medeltal. Det vill säga maximalt totalt 4,5 miljoner kronor (inklusive indirekta kostnader) för en treårsperiod.

I ansökan ska det framgå om huvudsökande/projektledaren har sökt eller kommer att söka annan finansiering för projektet – eller redan blivit beviljad medel från annan finansiär. Om ansökan avser ett projekt som är tänkt att samfinansieras ställs särskilda krav på redovisningen av budgeten.

Preliminär tidsplan

 • Utlysningen öppnade 17 mars kl. 14.00.
 • Utlysningen stängde 12 maj kl. 14.00.
 • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
 • Besluten kommer att meddelas i början av november.

Godkänd medelsförvaltare

Den som söker forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet måste ha en godkänd medelsförvaltare, annars avvisas ansökan utan vidare granskning. Om medelsförvaltaren inte redan är godkänd bör en ansökan om att bli godkänd göras snarast.

Medelsförvaltare

Finansierade projekt 2016–2020

Finansierade forskningsprojekt 2016

Finansierade forskningsprojekt 2017

Finansierade forskningsprojekt 2018

Finansierade forskningsprojekt 2019

Finansierade forskningsprojekt 2020