Finansierade forskningsprojekt 2018 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2018

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning. Sammantaget fördelas knappt 27 miljoner kronor över en period på tre år. Vid årets utlysning inkom 65 ansökningar från 21 lärosäten.

En, två, tre, va’ betyder de’? – Toddlares taluppfattning och hur man grundlägger räknefärdigheter i förskolan

Målet med projektet DUTTA är att fördjupa kunskaperna om hur barn lär sig förstå och använda tal och räkneord. DUTTA står för DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter.

Projektledare: Camilla Björklund, professor, Göteborgs universitet

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige

I dagens samhälle ställs det allt högre krav på att hantera texter av olika svårighetsgrad på engelska. Nationella satsningar har gjorts på läsundervisning och läsning kopplat till texter på svenska, men lite uppmärksamhet har ännu ägnats åt läsning på engelska. Forskningsprojektet har som mål att stärka ungas förmågor att hantera avancerad läsning på engelska.

Projektledare: Marie Nordlund, universitetslektor, Luleå tekniska universitet

Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång

En ny idé om vad som gör skillnad: i projektet undersöker vi en teoretisk ide om hur elever i årskurs 1 förstår och utvecklar kunskap om addition och subtraktion med tiotalsövergång.

Projektledare: Angelika Kullberg, docent, Göteborgs universitet

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap?

Vi befinner oss just nu i en samhällssituation där frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter står högt upp på dagordningen. För att hantera denna typ av frågor är det avgörande att individen utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt.

Projektledare: Kristoffer Larsson, fil.dr, Göteborgs universitet

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och i övriga världen. För att vända den negativa trenden krävs åtgärder och i denna fråga är utbildning av avgörande betydelse. Både FN och WHO har uppmärksammat att effektiv utbildning om antibiotikaresistens har högsta prioritet för ett hållbart samhälle.

Projektledare: Eva Lundqvist, docent, Uppsala universitet

Att skärpa den etiska blicken och rösten

Ett av de mest framskrivna uppdragen i svensk läroplan handlar om utveckling av elevers etiska förmåga. I det här projektet ska man pröva en modell för en skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter på tre skolor.

Projektledare: Christina Osbeck, docent, Göteborgs universitet

Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd

En god kvalitet i förskolans verksamhet verkar förebyggande och skyddande för alla barns möjlighet till utveckling och lärande i lek- och språksituationer.

Projektledare: Eva Siljehag, fil.dr, Stockholms universitet