Utlysning av forskningsbidrag 2016 | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2016

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2016 är stängd. Utlysningen öppnade 14 april och stängde 22 maj.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag:

Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat.

Inriktningen av Skolforskningsinstitutets praktiknära forskning

Skolans och förskolans verksamma ställs dagligen inför frågor där det saknas en vetenskaplig grund som stöd för att besvara hur de bäst ska lösas. Sådana praktikgrundade frågor görs sällan till föremål för forskning. Det finns därför ett stort behov av att främja och utveckla den praktiknära forskningen inom utbildningsområdet.

Skolforskningsinstitutet ska enligt 1 § i sin instruktion “bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt”. Som en del i detta uppdrag ingår att utlysa och fördela medel ”… för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas”, dvs. forskning som ger kunskaper som kan bidra till utveckling och förbättring av undervisningen, och vars resultat är direkt möjliga att omsätta och anpassas i förskolans och skolans praktik.

Anvisningar för sökande