Tietoja meistä | Skolforskningsinstitutet

Tietoja meistä

Koulututkimusinstituutti on valtion viranomainen, jonka tulee myötävaikuttaa siihen, että esikoulussa, koulussa ja aikuiskoulutuksessa työskenteleville luodaan hyvät edellytykset suunnitella, suorittaa ja arvioida opetusta tieteellisesti perusteltujen menetelmien ja työtapojen tuella. Koulututkimusinstituutin toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja oppilaiden kehitystä ja oppimista sekä vaikuttaa osaltaan oppilaiden tietotasoa koskevien tulosten parantumiseen.

Teemme yhteenvetoja parhaista käytettävissä olevista opetusmenetelmiä ja työtapoja koskevista tiedoista.

Tieteelliseltä pohjalta suoritettava opetus asettaa vaatimuksia esikoulunopettajien ja muiden opettajien käyttämälle asiasisällölle sekä opetusmenetelmille ja työtavoille. Se edellyttää, että koko koulun henkilökunta omaksuu uusia tieteellisiä tutkimustuloksia ja ottaa käyttöön – kriittisen tarkastelun jälkeen – sen, mikä on tarkoituksenmukaista omalle opetukselle. Heidän tulee sen jälkeen arvioida valitsemansa menetelmät ja työtavat omassa lapsiryhmässään tai luokassaan. Tämä on tehtävä, jotta voitaisiin varmistaa, että ne todellakin myötävaikuttavat lasten ja oppilaiden kehitykseen ja oppimiseen.

Jos esikoulunopettaja, muu opettaja tai koulunjohtaja nojaa ainoastaan yhden tutkimuksen tuloksiin, hän ei saa kokonaiskuvaa asiasta, mikä voi johtaa harhaan. Samalla tavalla ei yksittäisen henkilön ole mahdollista omaksua ja arvioida tuloksia kaikesta ajankohtaisesta tutkimuksesta tietyltä alueelta. Eräs Koulututkimusinstituutin päätehtävistä on sen vuoksi tehdä tutkimuksista yhteenvetoja, joissa on esitetty tiivistettynä parhaat käytettävissä olevat tiedot opetusmenetelmistä ja -tavoista. Teemme tämän muun muassa ns. järjestelmällisten yleiskatsausten avulla. Tämä merkitsee, että käytämme hyväksi tunnustettuja, tieteellisiä menetelmiä ja että esitämme selvästi kaikki työvaiheet. Teemme tätä työtä yhteistyössä kyseisellä alueella toimivien tutkijoiden kanssa. Yleiskatsauksissamme voidaan käsitellä koululaitoksen eri osia. Tässä voi olla kyse koko koulun toimintaa koskevista kysymyksistä, useille eri aineille yhteisistä kysymyksistä tai jonkin tietyn kouluaineen opetuksesta.

Järjestelmällisten yleiskatsaustemme tulee olla tukena esikoulun ja koulun henkilökunnalle. Kuuntelemme sen vuoksi tarkasti esikouluopettajiemme, opettajiemme ja muun henkilökunnan kokemuksia voidaksemme tunnistaa yleiskatsausten tarpeen sekä pitää heidät mukana yleiskatsauksen tekemisessä. Instituutin koulututkimuslautakunta päättää, mitä järjestelmällisiä yleiskatsauksia instituutin tulee tehdä.

Jaamme varoja käytännönläheiseen tutkimukseen

Koulututkimusinstituutilla on myös tehtävänään julistaa haettavaksi ja jakaa varoja korkeimmanlaatuiseen käytännönläheiseen tutkimukseen alueilla, joilla ei ole vielä tehty tällaista mielekästä tutkimusta. Tämä tuki on tärkeää, jotta kehitys jatkuisi koululain vaatimusten täyttämiseksi opetuksen harjoittamisesta ‘tieteelliseltä pohjalta’.

Käytännönläheinen tutkimus voi olla sekä tiedonnälän ohjaamaa että teoriaa kehittävää, mutta se keskittyy kuitenkin käytäntöön sovellettavien tulosten saamiseen. Instituutin tukeman tutkimuksen lähtökohtana pitää olla koulun henkilökunnan tarpeet ja kysymykset. Sen tulee olla mielekästä henkilökunnan kannalta, ja sitä tulee harjoittaa heidän kanssaan. Lopullisena tavoitteena on opetuksen kehittäminen ja parantaminen sekä lasten ja oppilaiden kehityksen ja oppimisen edistäminen. Instituutin rahoittamilla hankkeilla tulee toisin sanoen olla mielekäs sisältö, ja niiden tulee tuottaa tuloksia, joita voidaan kokeilla ja toteuttaa käytännössä.

Tutkijat voivat suunnitella käytännönläheisen tutkimuksen eri tavoin ja käyttää erilaisia menetelmiä. He voivat harjoittaa tutkimusta eri tutkimusaloilla, eikä tutkimuksen poikkitieteellisyydestäkään ole haittaa. Tutkimuksen tekemiseen voidaan ottaa mukaan kanssatutkijoiksi esikoulun ja koulun henkilökuntaa, ja se tulee aina toteuttaa esikoulun tai koulun käytännön toiminnassa. Tällä tavalla ammattihenkilökunta voi myötävaikuttaa hankkeisiin osaamisellaan ja käytännön toimista saamallaan kokemuksella.

Koulututkimusinstituutti julistaa haettavaksi tutkimusvaroja vuosittain. Instituutin koulututkimuslautakunta päättää hakemisprosessista. Lautakunnalla on mahdollisuus suunnata haettaviksi julistettavat varat koskemaan jotakin tiettyä aluetta, jolta koulun henkilökunnalta puuttuu mielekkäitä tutkimustuloksia. Myös tässä yhteydessä otamme tarkasti selville koulun henkilökunnan tarpeet. Koulututkimusinstituutin tieteellinen neuvosto tekee lopullisen päätöksen varojen jakotavasta.