Att skärpa den etiska blicken och rösten | Skolforskningsinstitutet

Att skärpa den etiska blicken och rösten

En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2018.

Projektets frågeställning

Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligast uttryckta mål. Samtidigt har forskning beskrivit undervisningen som reaktiv och oplanerad där verktyg för arbetet saknas. Det här projektet syftar till att tillsammans med lärare planera och undersöka i vilken utsträckning, och under vilka förutsättningar, en i samverkan utformad skönlitteraturbaserad etikundervisning kan utveckla 14-åringars etiska förmåga, samt vilka svårigheter vi kan identifiera.

Varför är forskningen viktig?

Ett av de mest framskrivna uppdragen i svensk läroplan handlar om utveckling av elevers etiska förmåga. Redan i läroplanens inledning deklareras vikten av att skolan gestaltar, förmedlar och förankrar grundläggande demokratiska värden och värderingar. Till denna samhälleligt socialiserande ambition läggs en individuellt utvecklande, där läroplanen betonar vikten av att individen finner sin egenart och kan ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Dessutom skriver läroplanen fram en kritisk, analytisk och argumentativ förmåga, som kan förstås som central i många sammanhang. Den återfinns i flera av kursplanerna, till exempel i religionskunskap där etik är en egen del av det centrala innehållet.

Etik är ett av de fyra perspektiv som läroplanen anger som angelägna för all undervisning. Det aktuella projektets relevans ligger i spänningen mellan å ena sidan den svenska läroplanens höga ambitioner att utveckla ungas etiska förmåga, och å andra sidan kunskap från aktuell forskning om att uppdraget är oklart och svårt för lärare. De uttrycker behov av verktyg för arbetet.

Hur ska projektet genomföras?

Forskningsprojektet avser att pröva en modell för skönlitteraturbaserad etikundervisning på tre olika skolor. Modellen har utvecklats och prövats tillsammans med en grupp lärare i ett pilotprojekt och bygger på en mångdimensionell förståelse av etisk förmåga. I utvecklingsfasen av denna studie kommer vi att vidareutveckla modellen tillsammans med de deltagande lärarna. Därefter kommer projektet att pröva i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar modellen förmår utveckla etisk förmåga hos 14-åringar.

Förutom de tre medverkande klasserna som kommer arbeta med den skönlitteraturbaserade etikundervisningen kommer också tre kontrollklasser medverka. Kontrollklasserna liknar de tre förstnämnda skolorna strukturellt. I kontrollklasserna genomför lärarna sin ordinarie undervisning. Alla sex medverkande klasser kommer att genomföra ett test i början och i slutet av läsåret 2019/2020. Då använder vi uppgifter från de nationella proven i religionskunskap 2013, och från nationella utvärderingar från 1995 och 2003.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Förutom för- och eftertest från de sex klasserna kommer vi ljudinspela lektionerna i de klasser som arbetar med den skönlitteraturbaserade undervisningen, samt elevgruppernas diskussioner. Vi intervjuar alla medverkande lärare vid två tillfällen under läsåret. Lärarna i de medverkande kontrollklasserna dokumenterar sin undervisning med hjälp av ett veckoschema.

Aktuella analyser varierar beroende på typ av material. Vi analyserar proven med hjälp av befintliga bedömningsanvisningar som finns tillgängliga både för de frågor vi hämtat från de nationella proven och från de nationella utvärderingarna.

Projektgruppen

Under projektet arbetar sex lärare och deras elever, tillsammans med sex forskare:

Christina Osbeck, docent, projektledare, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), Göteborgs universitet

Olof Franck, docent, IDPP, Göteborgs universitet

David Lifmark, doktor, IDPP, Göteborgs universitet

Annika Lilja, doktor, IDPP, Göteborgs universitet

Anna Lyngfelt, docent, IDPP, Göteborgs universitet

Karin Sporre, professor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Forskarna och lärarna arbetar kontinuerligt tillsammans i projekts alla faser. Ett internationellt Advisory Board finns knutet till projektet med forskare från Sverige, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.

Göteborgs universitet

Att skärpa den etiska blicken och rösten.