Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap? | Skolforskningsinstitutet

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap?

Vilken är projektets huvudsakliga frågeställning?

Hur påverkar en systematiskt genomförd undervisning för kritiskt tänkande elevernas möjlighet att utveckla denna förmåga?

Varför är forskningen viktig?

Vi befinner oss just nu i en samhällssituation där frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter står högt upp på dagordningen. För att hantera denna typ av frågor är det avgörande att individen utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt.

I Sverige bär grundskolans samhällskunskapsämne ett stort ansvar för att utveckla elevers förmåga till kritiskt tänkande. I den forskning som ska ge lärarna stöd i detta finns det dock påtagliga kunskapsbrister, exempelvis vad det gäller elevers egentliga förmåga till kritiskt tänkande och hur olika undervisningsupplägg påverkar denna förmåga.

Hur ska projektet genomföras?

I projektets första del analyseras en stor mängd elevsvar från tre uppgifter i det nationella provet i samhällskunskap (2013/2014 års prov för årskurs 9). Avsikten är dels att finna vilket kritiskt tänkande som kommer till uttryck i elevsvaren ur en variationsteoretisk synvinkel, dels vad som är nödvändigt att lära sig för att utveckla ett kritiskt tänkande.

Baserat på resultaten från projektets första del utarbetar och genomför vi sedan en systematisk teoridriven undervisningsintervention. I den prövar vi om och hur ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg påverkar elevernas kritiska tänkande. Upplägget utvärderas genom observation av undervisning samt för- och eftertest av elevernas kritiska tänkande.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Projektet genomförs i nära samarbete med Stenugnskolan i Stenungsund, där projektets två lärare arbetar. Lärarna deltar bland annat i det arbete som rör interventionens planering, genomförande och efterarbete.

Projektets organisation

Projektledare: Kristoffer Larsson, fil.dr, Institutionen för didaktik och pedagogiks profession, Göteborgs universitet

Medverkande forskare: Klas Andersson, fil.dr, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Medverkande lärare: Johanna Hübinette, förstelärare, Stenungskolan, Stenungsunds kommun och Robert Vöks, lärare, Stenungskolan, Stenungsunds kommun

Göteborgs universitet

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap?