Finansierade forskningsprojekt 2019 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2019

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget 18 miljoner kronor över en treårsperiod. Vid årets utlysning inkom 74 ansökningar från 17 lärosäten.

Funktionellt skrivande i tidiga skolår (FEAST): undervisning, bedömning och professionell utveckling

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med forskning som kan höja kvaliteten på undervisning och lärande av funktionellt skrivande i tidiga skolår. Forskning visar att arbete med funktionellt skrivande är effektivt för elevers lärande i allmänhet,  och för deras lärande om skrivande i synnerhet.

Projektledare: Åsa af Geijerstam, docent, Uppsala universitet

Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik

Tidigare forskning visar att elever lär sig matematik bättre när de resonerar sig fram till lösningar på problem, istället för att imitera givna metoder för att lösa rutinuppgifter. Syftet med detta projekt är att utveckla och studera strategier och verktyg för undervisning inom problemlösning i matematik.

Projektledare: Johan Lithner, professor, Umeå universitet

Enquiry i SO-undervisningen

Projektet utgår från en elevaktiv och undersökande metod som i engelskspråkig litteratur benämns ”enquiry”, en metod som har stor potential för elevers lärande. Syftet är att utforska vad som utmärker lärares enquiry-kompetens och hur en sådan kan utvecklas i kollegial samverkan, samt hur metoden påverkar elevernas lärande.

Projektledare: Kenneth Nordgren, professor, Karlstads universitet

Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi

Sfi-elever som studerar inom sfi studieväg 1 har före migrationen till Sverige haft begränsade möjligheter att delta i formell undervisning och utveckla färdigheter vad gäller skrift. Syftet med projektet är att utveckla undervisningsformer inom  sfi studieväg 1 som stödjer elevernas andraspråksutveckling, särskilt tidig läs- och skrivutveckling.

Projektledare: Åsa Wedin, professor, Högskolan Dalarna