Finansierade forskningsprojekt 2020 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2020

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget närmare 18 miljoner kronor över en treårsperiod. Vid årets utlysning inkom 83 ansökningar från 22 lärosäten.

Undervisning av matematisk kommunikation

Kommunikation i matematik, till exempel den skriftliga redovisningen av matematisk problemlösning, kan vara svår för elever på i stort sett alla nivåer i skolsystemet. Projektet kommer att utarbeta verktyg och undervisningsmodeller som kan öka elevers förmåga att uttrycka sig säkert i matematisk kommunikation.

Projektledare: Ola Helenius, fil.dr, Göteborgs universitet

Gruppdiskussioners effekt på elevers lärande i matematik och naturvetenskap

Gruppdiskussioner är ett vanligt arbetssätt inom undervisning. Ofta fokuseras dock elevers sociala förmågor. I det här projektet undersöks om, och i så fall på vilket sätt, gruppdiskussioner kan bidra till att förbättra elevernas innehållsliga lärande inom matematik och naturvetenskap.

Projektledare: Åke Ingerman, professor, Göteborgs universitet

GÄCKA – generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik i samhällskunskap, historia, biologi, psykologi och fotografisk bild

Projektet ska studera hur undervisning i praktiken, till exempel olika arbetssätt, kan stimulera hur elever kan bli bättre på att kritiskt och konstruktivt hantera digital information.

Projektledare: Thomas Nygren, docent, Uppsala universitet

Hur kan samspel mellan språk, symboler, bilder och animeringar stötta elevers lärande av matematiska begrepp?

För att klargöra hur utformning av läromedel kan stötta levers lärande kommer två centrala delar av matematikundervisningen att undersökas: elevers arbete med läromedel samt användningen av olika teckensystem.

Projektledare: Magnus Österholm, professor, Mittuniversitetet