Hur kan samspel mellan språk, symboler, bilder och animeringar stötta elevers lärande av matematiska begrepp? | Skolforskningsinstitutet

Hur kan samspel mellan språk, symboler, bilder och animeringar stötta elevers lärande av matematiska begrepp?

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2020.

Varför är forskningen viktig?

Detta projekt kan tillföra viktig kunskap kring två mycket centrala delar av matematikundervisningen. För det första är elevers arbete med läromedel mycket vanligt i matematikämnet. Trots detta vet vi ganska lite om hur denna situation kan optimeras för elevers lärande. För det andra är användningen av olika teckensystem en central egenskap i matematikämnet och i matematikläromedel, särskilt för elever på lågstadiet. Tidigare forskning har påvisat komplexiteten i detta men det är oklart hur detta samspel mellan olika teckensystem kan utformas för att stötta elevers lärande.

Projektets frågeställning

Syftet med detta projekt är att klargöra hur utformning av läromedel avseende samspel mellan olika teckensystem såsom språk, symboler, bilder och animeringar, kan stötta elevers lärande av matematiska begrepp. I projektet finns två huvudsakliga frågeställningar:

  1. Vilka olika typer av samspel mellan teckensystem används i matematikläromedel på lågstadiet och vilken potential har dessa samspel för att tydliggöra centrala egenskaper hos matematiska begrepp?
  2. Vilka effekter har olika typer av samspel mellan teckensystem på elevers tolkning av läromedel och deras förståelse av matematiska begrepp?

Hur ska projektet genomföras?

Projektet genomförs utifrån designforsknings-metodologi då ett konkret verktyg skapas som utgör ett stöd för lärare att använda när läromedel granskas, väljs eller skapas, och används. Projektet är uppbyggt av två huvuddelar. I den första huvuddelen genomförs analyser av läromedel och experimentsituationer då elever hanterar olika typer av läromedel. I denna del skapas preliminära designprinciper och en första version av det konkreta verktyget. I den andra huvuddelen genomförs en iterativ designprocess då designprinciperna förfinas och verktyget testas och utvecklas i undervisningssituationer.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

I projektet medverkar lärare på lågstadiet vid skolor inom Örnsköldsviks kommun samt en matematikutvecklare i kommunen. Kärnan i projektet består av att lärare och forskare arbetar tillsammans i cykler med planering, genomförande och uppföljning av undervisning.

Projektgrupp

Magnus Österholm (projektledare), gästprofessor, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena Johansson, universitetslektor, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Malin Norberg, universitetslektor, Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Cecilia Eriksson, matematikutvecklare, Örnsköldsviks kommun