Aktuellt | Årsredovisning 2015 | Skolforskningsinstitutet

Årsredovisning 2015

23 Februari 2016

Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2015 är överlämnad till Regeringen, och finns här för nedladdning.

Årsredovisning 2015 omslag

Direktören har ordet

Den första september 2015 tog jag blå linjen till Solna Strand och gick den korta vägen till min nya arbetsplats, den lilla myndigheten med det stora uppdraget – Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningsinstitutets uppdrag är att på ett systematiskt och lättillgängligt sätt sammanställa och sprida forskning som är relevant för förskolan och skolan. Det gäller forskning som handlar om klassrumssituationen, om arbetssätt och metoder i undervisningen och om hur barn och elever lär.

Detta ska institutet göra på två sätt, dels genom att producera och kunskapsdela så kallade systematiska översikter, dels genom att finansiera primärforskning på området. Allt för att bidra till att alla barn och elever ska få en undervisning som vilar på ’vetenskaplig grund’. I min värld betyder det att undervisningen i största möjliga utsträckning bygger på metoder och arbetssätt som forskningen visat är verkningsfulla, och att lärare har ett undersökande förhållningssätt till sin verksamhet och regelbundet följer upp den för att få indikationer om dess kvalitet. Min förhoppning är att Skolforskningsinstitutet kommer att kunna bidra till båda dessa delar.

Vårt första år har varit präglat av nybyggaranda, en successiv uppbyggnad och ett intensivt utvecklingsarbete av hela verksamheten. På flera sätt är vi med vårt speciella uppdrag pionjärer inom området undervisning och
lärande.

Att producera systematiska översikter är ett gediget arbete där transparens och systematik är ledorden. Många olika kompetenser behövs för att slutprodukten verkligen ska bli det som brukar kallas för evidensbaserad kunskap, dvs. ’den bästa tillgängliga kunskapen inom ett visst område vid en given tidpunkt’. Kunskap som sedan kan användas av förskolläraren/läraren, och tillsammans med dennes erfarenheter, kunskaper och skicklighet leda till en bedömning av vad som blir bäst i den givna situationen med de givna barnen/eleverna.

För arbetet med dessa översikter behövs även mycket metodutvecklingsarbete, bland annat för att kunna ta tillvara och göra synteser av många olika typer av forskning. I detta utvecklingsarbete har vi under året påbörjat samarbete med andra liknande organisationer, både nationellt och internationellt.

Vårt andra kärnverksamhetsuppdrag handlar om att utlysa och fördela medel till praktiknära forskning. Detta har under året till att börja med innefattat arbete med hur själva ansöknings-, berednings och beslutsprocesserna ska gå till. Vidare har vi arbetat med att mejsla fram vilken typ av forskning som institutet ska finansiera och därmed vilka generella krav som ska ställas på de kommande ansökningarna. Under våren kommer Skolforskningsnämnden att fatta beslut om de specifika inriktningarna för 2016 års utlysning. I framtiden kommer institutets kunskapsöversikter kunna generera kunskap om var mer forskning behövs och på så vis kopplas institutets två verksamhetsben samman.

Men vårt arbete har inte bara handlat om att bygga upp den interna verksamheten, tvärtom! För att institutet ska lyckas med sitt uppdrag måste vi ha en levande dialog med vår omvärld. Detta har vi haft på många olika plan under det gångna året. För att få underlag till beslut om kommande översikter har vi arrangerat fokusgrupper med förskollärare, lärare och andra verksamma i förskolan och skolan. Vidare har vi haft möten med företrädare för organisationer och myndigheter, deltagit i ett flertal konferenser och haft enskilda kontakter med ett stort antal olika aktörer. Inte minst har vi träffat många forskare som redan bidragit på olika sätt med sin expertis i vårt arbete, och som vi i framtiden naturligtvis är helt beroende av. Vi utvecklar kompetensen att genomföra systematiska översikter och forskarna bidrar med sin kunskap inom sina specifika områden. Vi har också uppmärksammats mycket positivt i media under året. Stort tack till alla för positiva och trevliga möten! I det här sammanhanget vill jag också tacka vår nämnd, Skolforskningsnämnden, och rikta ett särskilt tack till nämndens ordförande professor Per-Olof Wickman för positiva och konstruktiva möten och inspel i verksamheten. Vi ser nu också fram emot att regeringen fattar beslut om vårt Vetenskapliga råd.

Slutligen, det är svårt att se någon viktigare förändringsagent för samhällsutvecklingen än de nya generationer elever som kommer ut från våra utbildningssystem. Lika svårt är det att se några viktigare förändringsagenter för skolan än dess personal och ledningar. Det är i undervisningen, i samspelet mellan lärare och barn/elever det goda kan ske. Det är där vi alla, oavsett roller, i första hand bör hålla vårt fokus.

Skolforskningsinstitutet har sin bakgrund i ett länge uttalat behov från många aktörer; två regeringar har beslutat om behovet av oss och dagligen möter vi människor som uttalar sitt stora intresse och sina förhoppningar om att vi ska bidra med kunskap och vara drivande i den utveckling som det svenska skolväsendet behöver.

Vi har ett stort ansvar som både mina medarbetare och jag axlar med stor glädje, entusiasm och seriositet!

 

Lena Adamson
direktör Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet årsredovisning 2015

 

 

 

 

 

 

Skolforskningsinstitutet Årsredovisning 2015