Aktuellt | Budgetunderlag 2018–2020 | Skolforskningsinstitutet

Budgetunderlag 2018–2020

14 Mars 2017

I institutets budgetunderlag för 2018–2020 äskar vi om en försiktig nivåhöjning av förvaltningsanslaget med 3 miljoner kronor från och med 2018. Med denna nivåhöjning skulle vi både kunna genomföra fler systematiska översikter parallellt och kunna utveckla andra typer av sammanställningar.

För finansiering av praktiknära skolforskning har vi äskat om en nivåhöjning på 3 miljoner kronor för 2018, 6 miljoner kronor för 2019 och 12 miljoner kronor från och med 2020. Denna skulle möjliggöra att fler ansökningar kan beviljas bidrag, utan att avkall behöver göras på varken den vetenskapliga kvaliteten eller relevansen för de verksamma i förskolan och skolan. Det visar erfarenheterna från vår första utlysning 2016.

Dessutom äskar vi om 10 miljoner kronor per år i tre år fr.o.m. 2019 för en riktad utlysning om metoder och arbetssätt i undervisningen för barns och elevers ökade delaktighet och aktiva medborgarskap.

Det är positivt att den praktiknära skolforskningen lyfts fram i allt högre grad och vi hoppas därmed på ett betydligt bättre utfall i 2018 års budgetproposition än för innevarande år.