Aktuellt | För stärkt vetenskaplig grund och forsk­ningsanvändning i förskolan och skolan | Skolforskningsinstitutet

För stärkt vetenskaplig grund och forsk­ningsanvändning i förskolan och skolan

1 Nov 2023

Skolforskningsinstitutets inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition

Skolforskningsinstitutet menar att det även fortsatt finns ett behov av att stärka den vetenskapliga grunden och kompetensen om forskning och forskningsanvändning i förskolan och skolan. Sammanfattningsvis menar vi

  • att kvaliteten på lärarutbildningen och lärarfortbildningen är avgörande för om förskolan och skolan ska kunna erbjuda en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
  • att det därför är av högsta vikt att lärarutbildningens forskningsan­knytning stärks, både genom en ökad andel forskarutbildade lärare i lärarutbildningen och genom stärkta resurser för forskning och forskarutbildning
  • att den utbildningsvetenskapliga forskningen är underfinansierad och behöver stärkas, inte minst gäller det den praktiknära skolforskningen, och det både via ökade basanslag och ökad extern finansiering.

Läs inspelet