Aktuellt | Forskning som institutet finansierar | Skolforskningsinstitutet

Forskning som institutet finansierar

7 Mars 2016

I slutet av mars kommer Skolforskningsnämnden ta beslut om vilka teman som Skolforskningsinstitutets första utlysning ska handla om. Forskningen som institutet finansierar kännetecknas av ett kunskapsintresse som i första hand avser att utveckla och förbättra undervisningen, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Det som karaktäriserar den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den utgår från professionens frågor och behov, och avser att utveckla och förbättra undervisningen. De projekt som institutet finansierar bör, utöver att vara innehållsmässigt relevanta, även ha en design som genererar resultat som ligger nära en möjlig prövning eller en direkt omsättning i praktiken.

Skolforskningsinstitutet ser behov av både vad som traditionellt brukar betecknas som kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och metoder, men också av kombinationer av sådana ansatser och metoder. Praktiknära skolforskning kan bedrivas inom en rad olika discipliner och med fördel även tvärvetenskapligt.

Forskare som söker medel måste vara anställd i en forskande miljö, men förskolans och skolans verksamma får med fördel delta i forskningen. Genom att involvera professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras deras kunskap och beprövade erfarenhet.

Skolforskningsinstitutets utlysningar kommer att ske en gång per år och projekt kommer att beviljas medel för som längst tre år. Skolforskningsinstitutet har för budgetåret 2016 ett anslag för forskningsfinansiering om 20 Mkr.

Efter att Skolforskningsnämnden har beslutat om teman för den första utlysningen planerar institutet att öppna utlysningen under våren med beslut om tilldelning under oktober/november 2016.

Information om forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar

För mer information kontakta

Sophia KågströmSophia Kågström
Forskningssekreterare
telefon: 08-523 29 814
e-post: sophia.kagstrom@skolfi.se