Aktuellt | Nytt regeringsuppdrag | Skolforskningsinstitutet

Nytt regeringsuppdrag

6 Mars 2020

Skolforskningsinstitutet har, tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på delmål och indikatorer för uppföljning och analys av skolhuvudmännens verksamhet och resultaten av denna verksamhet.

Skolmyndigheterna ska även analysera och sammanställa avgörande framgångsfaktorer för skolutveckling samt lämna förslag på vad som ska tas upp i en framtida dialog mellan stat och huvudmän. Förslagen och sammanställningen ska utformas så att måluppfyllelse, indikatorer och framgångsfaktorer kan redovisas och analyseras med avseende på kön där det är relevant.

Utgångspunkt för uppdraget är 2015 års skolkommissions (Skolkommissionen) betänkanden Samling för skolan – Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38) och Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). Myndigheternas förslag behöver inte begränsas av nu gällande författningar eller organisation.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 28 augusti 2020

Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet