Aktuellt | På gång vid Skolforskningsinstitutet | Skolforskningsinstitutet

På gång vid Skolforskningsinstitutet

9 April 2015

Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet i början av januari 2015 och har nu varit i gång i drygt tre månader. Eva Wallberg, tillförordnad direktör, berättar om nuläget.


Eva Wallberg, t.f. direktör SkollforskningsinstitutetHur har den första tiden varit och vad händer härnäst i Skolforsknings-institutets verksamhet?
– De första månaderna har präglats av att det är en helt ny verksamhet vi bygger upp. Första veckan var vi två anställda på plats och saknade det mesta i form av möbler, datorer, kontorsmateriel etc. Då handlade det mest om att bygga upp kontoret och att med hjälp av konsulter få olika system i funktion.

– Från och med mars är alla som anställts i tjänst och vi har kunnat växla upp det redan påbörjade arbetet med några viktiga projekt, tänkta att förbereda för arbetet med de systematiska kunskapsöversikter som är en av våra huvuduppgifter. Målet med Skolforskningsinstitutets verksamhet är ju att stödja professionsutvecklingen inom skolväsendet. Det vi väntar på nu är den direktör som vi hoppas att regeringen ska utse inom kort.

Kan du säga något mer om projekten?
– I behovsfångstprojektet vill vi ta reda på vilka frågor förskollärare och lärare anser är viktiga att institutet prioriterar i sitt arbete. Naturligtvis kommer vi inte att kunna starta projekt inom alla önskvärda områden med en gång, men vi är angelägna om att det är förskollärarnas/ lärarnas frågor och behov som blir utgångspunkt för våra systematiska översik­ter. Vi har genomfört litteraturstudier, intervjuat företrädare för myndigheter och organisationer och under april genomför vi flera fokusgruppsmöten med lärare, förskollärare med flera. Totalt träffar vi nio fokusgrupper. Vi kommer sedan att starta förstudier, för att undersöka förutsättningarna att genomföra systematiska kunskapsöversikter inom de områden som prioriterats.

– En systematisk kunskapsöversikt är en vetenskapligt utformad sammanställning av vad den bästa tillgängliga forskningen har kommit fram till i en viss fråga. Sådana översikter kan göras på lite olika sätt, bland annat beroende på vilka slags frågor de ska besvara. Formatutvecklingsprojektet handlar om att utveckla metodiken så att den passar förskolans/skolans frågor och behov. Här kommer vi behöva pröva oss fram och samarbeta med andra motsvarande internationella organisationer.

– Parallellt med formatutvecklingen jobbar vi med att utröna vilka forsk­ningsdatabaser vi kommer att behöva ha tillgång till, och vilka särskilda programvaror vi behöver, för att kunna genomföra våra systematiska kunskapsöversikter.

Det låter som om det kommer att ta tid innan arbetet med att göra systematiska kunskapsöversikter kommer i gång?
– Ja, eftersom arbetet med systematiska kunskapsöversikter både är resurskrävande och ställer höga krav på metodiken så är det är viktigt att vi gör rätt saker och att vi gör det på ett genomtänkt sätt.

– Beslut om vilka systematiska kunskapsöversikter som ska genomföras ska fattas av en Skolforskningsnämnd vid myndigheten, och ledamöterna i nämnden ska utses av regeringen. Vi räknar med att nämnden ska finnas på plats efter sommaren och då kommer vi även att ha underlag för beslut.

Ett av Skolforskningsinstitutets huvuduppdrag är att ta fram och sprida systematiska kunskapsöversikter. När kan vi förvänta oss att få ta del av den första systematiska kunskapsöversikten?
– Inom andra sektorer, t.ex. hälso- och sjukvård, tar arbetet med systematiska kunskapsöversikter ofta flera år. Det beror både på att det underlag som ska gås igenom är omfattande och att det är svårt att få loss de experter som måste ingå i projekten. Även om vi har ambitionen att inte dra ut onödigt på processen kan vi knappast räkna med att kunna publicera någon fullständig systematisk kunskapsöversikt under 2015.

Kan du säga något om institutets uppdrag att genom utlysning fördela medel för praktiknära forskning?
– Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion utlysa och fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom de områden där sådan forskning saknas. Det är också institutets uppdrag att identifiera sådana områden. På sikt kommer vi bygga upp kunskap om var sådan forskning saknas, bland annat från arbetet med de systematiska kunskapsöversikterna.

– I budgeten för 2015 saknas än så länge finansiering för detta uppdrag. Det innebär att vi i dagsläget kan arbeta med att förbereda för det kommande arbetet med utlysning och fördelning av medel till praktiknära forskning. Det är Skolforskningsnämnden som ska besluta om vilka utlysningar som ska göras, medan myndighetens vetenskapliga råd ska besluta om fördelning av medlen.