Aktuellt | Skolforskningsinstitutet startar sin verksamhet | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet startar sin verksamhet

2 Januari 2015

Skolforskningsinstitutet startar sin verksamhet den 1 januari 2015. Institutet ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Institutet har två huvuduppgifter:

– Att systematiskt sammanställa resultat från praktik­nära forskning inom områden där det finns behov av sådan kunskap och göra resultaten tillgängliga för de verksamma i förskola, skola och vuxenutbildning.

– Att initiera praktiknära forskning inom områden där institutet finner att det saknas sådan kunskap. Detta sker genom ett utlysningsför­farande samt beslut om och finansiering av forskningsinsatser.

Skolforskningsinstitutets kunskapssammanställningar ska vara relevanta för de verksamma i förskola, skola och vuxenutbilning. Vi behöver därför tidigt att på olika sätt ta reda på inom vilka områden som pedagoger och lärare anser att behoven av vetenskapligt underbyggd kunskap är som störst. Under våren kommer vi bland annat arbeta med att utveckla former för hur denna kunskap ska fångas. Det innebär kontakter såväl med de verksamma som med olika myndigheter och organisationer som verkar inom skolområdet.

Att göra systematiska kunskapssammanställningar ser vi som en forskningsuppgift. Vi måste tidigt utveckla olika sätt att arbeta med denna uppgift. Det kommer att ta tid att bygga upp verksamheten. Det kommer därför att dröja innan institutet kan presentera sina första resultat.

I avvaktan på medel för utlysning och finansiering av praktiknära forskning kommer vi att under 2015 utveckla rutiner för hur utlysning och prövning av sådana forskningsmedel ska gå till.