Aktuellt | Skolforskningsinstitutets första systematiska översikter | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutets första systematiska översikter

4 Dec 2015

Efter beslut i Skolforskningsnämnden startar nu arbetet med Skolforskningsinstitutets fyra första systematiska översikter.

Övergripande inriktningar

Översikt 1: Undervisning för att möta och ta tillvara elevers olikheter – klassrumsdialog i matematikundervisning med fokus på elevernas delaktighet och lärande

En viktig del i skolans arbete handlar om hur den dagliga undervisningen kan möta och tillvarata elevers olikheter. Översikten inriktas mer specifikt mot frågan om hur lärare kan utforma klassrumsdialoger i matematikundervisningen, som främjar elevers delaktighet och lärande.

Översikt 2: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med fokus på flerspråkiga elever

Många elever i svensk skola har ett annat modersmål än svenska. För en kontinuerlig kunskapsutveckling behöver språket stödjas i alla ämnen. Översikten ska därför granska det vetenskapliga stödet för olika språk – och kunskapsutvecklande metoder och arbetssätt.

Översikt 3: Formativ bedömning med fokus på feedback inom läs- och skrivutveckling

I många sammanhang betonas att feedback kan ge positiva effekter för elevens lärande. Översikten ska därför granska det vetenskapliga stödet för olika feedbackmetoder med fokus på läs- och skrivutveckling.

Översikt 4: It som pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen

Den systematiska översikten ska undersöka hur elevers lärande och kvaliteten i undervisningen i matematik påverkas när denna bedrivs med stöd av digitala resurser. Exempel på resurser kan vara program för färdighetsträning och förståelse, kalkyl- och grafverktyg eller spel.

Frågeställningarna kommer att specificeras ytterligare inom ramen för det fortsatta arbetet med respektive översikt.

Arbetsgången för Skolforskningsinstitutets systematiska översikter