Aktuellt | Skolforskningsinstitutets yttrande över Skolkommissionens betänkande | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutets yttrande över Skolkommissionens betänkande

1 Sept 2017

Skolforskningsinstitutet har lämnat yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35).

–Den svenska skolan har varit föremål för en mängd reformer under de senaste decennierna. Dessvärre har de inte löst skolans problem, säger Lena Adamson, myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet. Vi börjar därför  vårt remissvar med att lyfta fram det vi menar är de mest grundläggande frågorna som först behöver lösas:

  1. Lärarutbildningen bör ges möjlighet att utvecklas från att vara en semiprofessionsutbildning till att bli en professionsutbildning, där den nödvändiga förutsättningen är att äga och utveckla den egna kunskapsbasen. Detta förutsätter en sammanhållen utbildning med en reguljär forskarutbildning och forskningsresurser knuten till sig.
  2. Den statliga styrningen av skolan och därmed lärarprofessionen bör ses över. Behovet av att höja lärarprofessionens status har uttryckts under lång tid, samtidigt som läraryrket uppfattas ha blivit alltmer detaljreglerat. Detta förhållande bör även ses i ljuset av regeringens tillitsreform som syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.
  3. Rollfördelningen mellan skolans aktörer behöver utvecklas mot en tydligare ansvarsfördelning mellan den nationella politiken, lärosätena och huvudmännen:
  • den nationella politiken ansvarar för policyfrågor (lag, för­ordning, läroplaner etc.) och nationellt övergripande system­frågor som rör analys, tillsyn samt ett nationell kvalitets­utvärderingssystem
  • lärosätena är ansvariga för forskning, lärarutbildning samt fort- och vidareutbildning, i reellt partnerskap med professionerna och huvudmännen
  • huvudmännen är ansvariga för praktiken.

Ytterligare en utgångspunkt för Skolforskningsinstitutets yttrande är att det, om det inte finns starka skäl för motsatsen, är bättre att utveckla och tydliggöra befintliga strukturer snarare än att skapa nya.