Aktuellt | Stora utmaningar inom vuxenutbildningen | Skolforskningsinstitutet

Stora utmaningar inom vuxenutbildningen

27 Januari 2017

När forskare, rektorer och lärare möttes för att diskutera vuxenutbildningens utmaningar uttrycktes ett stort behov av mer kunskap. Deltagarna efterfrågade både sammanställningar av befintlig forskning och nya forskningsstudier som speglar den verklighet som råder just nu.

Mötet som hölls torsdagen 26 januari var ett led i Skolforskningsinstitutets arbete med att inventera vilka kunskapsbehov som finns inom utbildningsväsendet. Ett 30-tal personer från olika delar av landet och olika grenar av vuxenutbildningen hade därför bjudits in för att tillsammans diskutera utmaningar i den konkreta undervisningssituationen med vuxna elever.

Lärare och rektorer presenterade exempel på situationer från sina verksamheter där de skulle vilja ha ett tydligare kunskapsunderlag. Ett stort antal frågor togs upp av mötesdeltagarna, bland annat om lärares återkoppling till sina elever, studiehandledares roll i klassrummet och digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Kontinuerlig antagning, heterogena elevgrupper och de upphandlingsförfaranden som används för dessa utbildningar var också områden som deltagarna beskrev som verkligt stora utmaningar i det dagliga arbetet.

Utifrån de väldigt konstruktiva och givande diskussioner som fördes på mötet kommer Skolforskningsinstitutet att arbeta vidare med att påbörja en systematisk översikt som rör vuxnas lärande.