Aktuellt | Systematisk översikt inriktad på lekens roll i lärandet | Skolforskningsinstitutet

Systematisk översikt inriktad på lekens roll i lärandet

13 Mars 2017

Skolforskningsinstitutet påbörjar nu arbetet med en systematisk översikt inriktad på förskolan och lekens roll i lärandet. Frågeställningen som arbetet utgår ifrån är:

Hur, och under vilka förutsättningar, kan lek främja barns utveckling och lärande i förskolan?

Inriktningen för projektet kommer att specificeras närmare av den projektgrupp som nu ska tillsättas. Elín Hafsteinsdóttir vid Skolforskningsinstitutet kommer att projektleda arbetet med den nya översikten.

Utgår från förskolans frågor och behov

För att hitta aktuella, verksamhetsnära frågeställningar har vi bland annat genomfört fokusgrupper med forskare och verksamma inom förskolans område. Många uttryckte då ett behov av att få veta vad forskningen säger om hur leken används i relation till lärandet. Aspekter som togs upp kring leken var

– hur lek och lärande kan integreras
– när undervisning sker eller inte sker
– relationen mellan lek och barns motivation för lärande
– lärande i relation till skapande (lek/fantasi/estetetiska ämnen)
– relationen mellan fri lek och organiserade aktiviteter
– barnens inflytande, till exempel ute på gården med fri lek
– upprätthållande av värdegrunden utanför ’pedagogisk tid’ 9-15.

Aktuellt forskningsämne

I den förstudie som institutet har genomfört, och som ligger till grund för det fortsatta arbetet, framkommer att lekens roll i det didaktiska arbetet i förskolan är ett stort forskningsområde. Sökningar på forskningslitteratur samt genomgång av centrala konferenser och tidskrifter visar också att det finns tillgänglig forskning på området. Lekens roll i förskolan är ett aktuellt forskningsämne som analyseras från en rad olika perspektiv. Några systematiska översikter som fokuserar specifikt på lekens roll har inte hittats. Det motiverar att Skolforskningsinstitutet nu genomför denna översikt.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan