Aktuellt | Uppstartsmöte för Försöksverksamheten | Skolforskningsinstitutet

Uppstartsmöte för Försöksverksamheten

30 Aug 2016

Som ett led i Skolforskningsinstitutets arbete med att främja en skola på vetenskaplig grund bygger institutet nu upp en försöksverksamhet för prövning och utvärdering av utvalda arbetssätt och metoder i undervisningen från institutets kommande systematiska översikter.

Lena Adamson och Sara FundellInstitutet bjöd under våren in skolchefer i Sveriges Kommuner och Landstings och Friskolornas riksförbunds nätverk att nominera lämpliga lärare för att delta i projektet. De fick samtidigt garantera att lärarna får tid avsatt i sina tjänster för att delta i denna verksamhet.

Måndagen den 29 augusti samlade institutet försöksverksamhetens deltagande lärare, deras skolledare och andra verksamma i skolväsendet till ett uppstartsmöte i Solna Strand för att samtala och informera om projektets upplägg.

Institutets projektledare presenterade samtliga fem pågående översikter. De översikter som kommer att vara aktuella att pröva i ett första skede rör matematik och läs- och skrivområdena. De lärare som deltar har därför en ämnesmässig bakgrund i matematik och svenska.

Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande 2015 att en ökning av systematisk försöksverksamhet i den svenska skolan bör ske. I den aktuella skoldebatten diskuteras bland annat att få insatser och metoder i undervisningen har utvärderats vetenskapligt.

Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet knyter an till Skolkommissionens delbetänkande och aktuell skoldebatt. Projektet är ett litet steg i rätt riktning. Vi kommer att kunna lära oss mycket på detta och vi är troligen unika i att utöver att producera systematiska översikter också arbeta tillsammans med skolans verksamma för en prövning och utvärdering av översikternas resultat i ett svenskt skolsammanhang, säger direktör Lena Adamson.

Upplägg

I projektet ingår både en utbildningsdel och en genomförandedel.

Gruppen som består av nio lärare kommer att gå en utbildning på avancerad nivå (15 högskolepoäng) som ges vid Göteborgs Universitet — ”Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens”. Skolforskningsinstitutet samarbetar här med Göteborgs universitet och programansvarig fil.dr Morten Sager.

Efter utbildningen kommer ett eller två utvärderingsprojekt att läggas upp i samråd mellan institutet och deltagarna och deras respektive förskolor och skolor. Göteborgs universitet kommer att svara för vetenskaplig handledning.

Skolforskningsinstitutet kommer att ha regelbunden kontakt med deltagarna under hela projektet även under utbildningsdelen.